Kardosova, Valach MSveta 2017

2 Socha 2 MSR 2013 muzi
4x Valach brucho MS 2017