Dve župné stredné školy opäť v prvej desiatke celoslovenského rebríčka INEKO

98

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) pravidelne obsadzujú popredné priečky v celoslovenskom hodnotí kvality škôl. V desiatke tých najlepších má kraj aj tentokrát zastúpenie, a to až dvojnásobné.

Rebríček najlepších slovenských základných a stredných škôl zostavuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) s pravidelnou periodicitou. Pri ich hodnotení pritom berie do úvahy aj také kritériá, akými sú uplatniteľnosť absolventov školy na trhu práce, mimoriadne výsledky žiakov v rôznych súťažiach či ich úspešnosť na vysokých školách. Tieto kritériá inštitút v poslednom hodnotenom období doplnil aj o nové, medzi ktorými nájdete napríklad výsledky štátnej školskej inšpekcie na školách, pridanú hodnotu v slovenskom jazyku, mieru využívania digitálnych technológií v rámci vyučovacieho procesu či zapojenie škôl do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

V aktuálnom aprílovom rebríčku, ktorý zostavili analytici INEKO, sa opäť blysli aj stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. „Vďaka doplneniu vyššie uvedených údajov sme skompletizovali množinu ukazovateľov potrebných pre uzavretie hodnotenia škôl za školský rok 2017/2018. Hodnotenie sme priradili všetkým školám, ktoré majú dostatočnú vzorku žiakov. Vypovedá o výsledkoch, ktoré dosahujú žiaci na jednotlivých školách, a na jeho základe vznikajú aj rebríčky ZŠ a SŠ,“ uvádza INEKO na svojej webovej stránke.

Aj tento rok je najlepšou školou v Trenčianskom kraji Obchodná akadémia Trenčín

Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne sa dlhodobo drží na popredných priečkach rebríčka INEKO. Aj v tom aktuálnom sa s bodovým ziskom 7,9 stala štvrtou najlepšou na Slovensku v kategórii Stredná odborná škola a najlepšou v Trenčianskom kraji. Prívlastok „škola s výbornými výsledkami žiakov“ si vyslúžila najmä vďaka vynikajúcim študijným výsledkom žiakov na maturitných skúškach predovšetkým zo slovenského jazyka či využívaniu digitálnych a informačných a komunikačných technológií v rámci výučbového procesu. Trenčianska obchodná akadémia tak opäť potvrdila, že je prestížnou vzdelávacou inštitúciou nielen vo svojom regióne.

Druhou najlepšou školou v rámci Trenčianskeho kraja sa v rovnakej kategórii stala Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne, ktorá od 1. februára 2018 nesie čestný názov Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne. Tá je zároveň šiestou najlepšou v rámci Slovenska. Bodové hodnotenie 7,7 škole zabezpečilo prívlastok „škola s výbornými výsledkami žiakov“, a to opäť vďaka študijným výsledkom na maturitných skúškach zo slovenského a anglického jazyka, výsledkom školskej inšpekcie či zlepšeniu výsledkov absolventov školy v slovenskom jazyku.

Trojlístok najlepších škôl v rámci kraja uzatvára Obchodná akadémia Považská Bystrica, ktorá je zároveň pätnástou najlepšou školou v kategórii Stredné odborné školy na Slovensku. Škola s výbornými výsledkami žiakov získala v hodnotení INEKO 7,2 bodu. K výbornému umiestneniu školy prispeli okrem výsledkov žiakov na maturitných skúškach zo slovenského, nemeckého i anglického jazyka aj podmienky výchovy a vzdelávania vytvorené na škole, ktoré hodnotila štátna školská inšpekcia, či využívanie moderných digitálnych technológií pedagogickými zamestnancami.

V kategórii gymnázií si prvenstvo v rámci kraja s bodovým ziskom 7,5 vybojovali žiaci Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Trojicu najlepších gymnázií v kraji doplnilo Gymnázium Myjava a Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.

Hodnotenie pomôže pri výbere školy

Rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Môžu tak byť užitočným pomocníkom pre tých, ktorí stoja pred voľbou svojej budúcej školy. „Snažíme sa zabezpečiť, aby hlavným znakom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bola ich kvalita, ale tiež konkurencieschopnosť na poli vzdelávania. V popredí stojí najmä príprava absolventov do života, či už uplatnenie na trhu práce alebo ďalšie pokračovanie v štúdiu na vysokých školách,“ uzatvorila vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková.

Zdroj: TSK