Letné rokovanie trenčianskych župných poslancov o etike a Zelených očiach

136

Trenčianska župa má „Zelené oči“

TSK si uvedomuje zodpovednosť voči životnému prostrediu. Ochranu a zvyšovanie jeho kvality premietol do dlhodobého projektu Zelená župa. Schválenie VZN č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území TSK zapája do ochrany životného prostredia verejnosť a určuje podmienky pridelenia grantu. Celkovo grant plánuje s rozpočtom približne 35 tis. eur, do konca tohto roka je už v rozpočte vyčlenená suma 15 tis. eur. Dvomi základnými podmienkami pre udelenie grantu sú: podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK, žiadatelia o grant majú trvalý pobyt, resp. sídlo na území Trenčianskeho kraja a sú to obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby, vrátane podnikateľov. Právnické a fyzické osoby – podnikatelia sú oprávnení žiadať o grant len na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.
Schválený grant „Zelené oči“ na podporu environmentálnych projektov v kraji má za cieľ finančne podporiť výučbové a osvetové programy pre školy a verejnosť, projekty na zveľadenie verejných priestorov, výsadbu zelene, zriadenie komunitných záhrad, sprostredkovať odpovede na bežné otázky občanov ohľadom životného prostredia ekoporadenskou brožúrou z dielne TSK, podporiť Certifikované „prírodné záhrady“ a podobne.

 

S vyššími platmi pedagógov počíta aj kraj

Štátom zvýšené tarifné platy od 1. septembra 2016 pre pedagogických a odborných zamestnancov o 6 % sa premietlo do schváleného VZN č. 26/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. VZN nadobudne účinnosť 1. 9. 2016.

 

Projekty utužujú bratské vzťahy cezhraničných regiónov

Schválenie Dohôd o spolupráci partnerov na projektoch v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a spolufinancovania zo strany TSK umožní predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. TSK je partnerom projektov v oblastiach kultúry, vzdelávania aj sociálnej oblasti. Projektom s najväčším rozpočtom spomedzi schválených na rokovaní je „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície. Vedúcim partnerom projektu „TreBuChET“, ktorého celkový rozpočet je viac ako 1,5 mil. eur, je TSK. Projekt okrem obnovy kultúrneho a prírodného dedičstva, nadviazania cezhraničnej spolupráce zahŕňa vo svojej investičnej časti realizáciu južného opevnenia Trenčianskeho hradu, rekonštrukciu prístupovej cesty v lesoparku Brezina, obnovu a zatraktívnenie priľahlej časti Čerešňového sadu. Hlavný cezhraničný partner projektu „Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva“ je Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Hlavnou aktivitou projektu je rekonštrukcia kultúrnej pamiatky – Vily rodiny Milchovcov, v priestoroch ktorej pôsobí Považská knižnica. Následné projektové aktivity zvýšia atraktívnosť literatúry a kultúrneho dedičstva partnerských strán. Realizácia projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 je plánovaná v roku 2017. Trenčianska župa investuje do 12 projektov v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika viac ako 158 tis. eur (5 % spolufinancovanie TSK).

 

Odpovede na otázky, ako urobiť dobrý projekt, nájdete na Úrade TSK

Schválením realizácie a spolufinancovania projektu „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“ v rámci OP Technická pomoc vznikne na Úrade TSK poradenské centrum, ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť a čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov. Úrad vlády SR ako koordinátor Integrovanej siete informačno-poradenských centier a partner TSK týmto pomôže zabezpečiť prípravu a implementáciu kvalitných projektov v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Spolufinancovanie projektu predstavuje sumu 14 561,83 EUR čo je 4,83 % z celkových nákladov na projekt na dobu do 31.12. 2018, centrum bude mať troch zamestnancov so sídlom na Úrade TSK v Trenčíne. Zamestnanci zodpovedia otázky týkajúce sa projektov po odbornom preškolení už v auguste tohto roka.

 
Etický kódex má slúžiť ako praktická pomôcka na riešenie potenciálnych etických dilem

„Žiadny etický kódex nie je zo zákona pokutovateľný. Je to etika, ktorú by mali volení zástupcovia dodržiavať.“ Jaroslav Baška, predseda TSK
Nositeľom myšlienky transparentnej krajskej samosprávy je jej predseda, ktorý predložil na rokovaní Etický kódex volených zástupcov TSK. Prostredníctvom všetkých komisií pri Z TSK sa s ním oboznámili krajskí poslanci, ktorí zaň zahlasovali. Trenčianska župa sa tak pridáva k samosprávam deklarujúcim svoju otvorenosť a transparentnosť. Etický kódex volených predstaviteľov TSK nadobudol účinnosť jeho schválením na rokovaní a vo svojich desiatich článkoch okrem iného upravuje etické pravidlá pre volebnú kampaň, konflikt záujmov, prijímanie darov, zneužitie funkcie, vzťahy s verejnosťou, majetkové priznania, definuje funkciu splnomocnenca pre etiku a v záverečných ustanoveniach sa volený predstaviteľ stotožňuje s jeho znením a je pripravený sa riadiť jeho ustanoveniami. V júni t. r. bol prijatý aj Etický kódex zamestnanca TSK, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť aktuálneho pracovného poriadku zamestnancov TSK.
Trenčianski župní poslanci sa stretnú opäť 26. septembra 2016.

Spracovalo Odd. komunikácie a medz. vzťahov Úradu TSK