Oplatí sa zaočkovať proti pneumokokovej infekcii

24

U ľudí nad 65 rokov sú infekcie dolných dýchacích ciest (okrem ochorenia COVID-19) štvrtou najčastejšou príčinou smrti a ročne kvôli nim zomrie na Slovensku viac ako 2 600 ľudí. Zabrániť zbytočným úmrtiam na zápaly pľúc pomôže očkovanie proti pneumokokom.

Odborníci upozorňujú, že v nastávajúcom jesennom období a v súvislosti s vírusovými zápalmi pľúc spôsobenými chrípkou či COVID-19 je potrebné počítať aj so zvýšeným rizikom pneumokokových infekcií, ktoré môžu mať nepriaznivý dopad na morbiditu (chorobnosť) a mortalitu (úmrtnosť) najmä staršej populácie. Hlavnými klinickými formami pneumokokových ochorení sú invazívne ochorenia (meningitída, pneumónia) a tiež neinvazívne alebo mukózne pneumokokové ochorenia, kam zaraďujeme napríklad zápal stredného ucha a zápal prínosových dutín. Vírusové respiračné infekcie ako chrípka alebo COVID-19 významne zvyšujú riziko sekundárnej/následnej pneumokokovej infekcie s ťažkým klinickým priebehom a vysokou úmrtnosťou.

Pneumokokový zápal pľúc patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtí

Pneumokokový zápal pľúc je celosvetovým problémom, patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtí. Ani z dlhodobého hľadiska za posledných 20 rokov sa úmrtnosť zásadne nemení, dosahuje okolo 8 %. Naopak, narastá jej závažnosť, pacienti častejšie vyžadujú intenzívnu starostlivosť a rôzne formy ventilačnej podpory.

Na Slovensku je zápal pľúc 11. najčastejšou príčinou hospitalizácie v SR. Riziko nákazy pneumokokovým zápalom pľúc sa zvyšuje vekom aj pridruženými ochoreniami, ako sú chronické respiračné ochorenia, vrodené poruchy imunitného systému, chronické ochorenia pečene a obličiek, neuromuskulárne a reumatické ochorenia, leukémia, Hodgkinov syndróm, ale aj alkoholizmus. S počtom rizikových okolností rastie aj riziko pneumokokovej pneumónie. 2,5-krát vyššie riziko hrozí u pacientov s 1 komorbiditou, 6,2-krát vyššie riziko u pacientov s 2 komorbiditami a 15,6-krát vyššie riziko u pacientov s viac ako 3 komorbiditami.

Mimoriadnu pozornosť prevencii pred pneumokokovými ochoreniami treba venovať aj v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou. „Významným rizikovým faktorom z hľadiska miery úmrtnosti a hospitalizácií sú koinfekcia (súčasne prebiehajúca infekcia) alebo následná infekcia. Pri súčasne prebiehajúcej infekcii invazívneho pneumokokového ochorenia a ochorenia COVID-19 je riziko úmrtia až 63,2 %. V prípade nakazenia sa COVID-19 do 27 dní od nakazenia invazívnym pneumokokovým ochorením je to 47,6 %. Pandémia COVID-19 nie je dôvodom na odkladanie očkovania proti chrípke či pneumokokovým ochoreniam, práve naopak,“ vyzýva MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH zo Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti SLS. Poukazuje tiež na prax, ktorá ukazuje, že ľudia zaočkovaní proti pneumokokom sú zároveň lepšie chránení aj pred ťažkým priebehom covidu.

Liečba ochorení spôsobených pneumokokmi je najmä u seniorov a chronicky chorých komplikovaná a často málo účinná. Ani včas podaná úspešná antibiotická liečba nemusí byť zárukou, že sa pacient bude môcť rýchlo vrátiť do bežného života. Môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov, kým sa telo úplne zotaví. Celosvetovo narastá aj lieková rezistencia pneumokokov. Navyše, napríklad u starších ľudí, ktorí boli v minulosti hospitalizovaní a liečení na zápal pľúc, významne narastá riziko srdcovocievnych ochorení.

Aktívna ochrana v domácnosti, u lekára a v kolektívoch

Vzhľadom na možný ťažký priebeh invazívnych respiračných ochorení prevláda v odborných kruhoch názor, že je lepšie sa pred nimi chrániť, než sa liečiť. Akútne respiračné ochorenia sú prenášané vzduchom (kvapôčkovou infekciou) alebo infekčným aerosólom vznikajúcim pri kašľaní a kýchaní. V bezprostrednej blízkosti chorých je preto vysoká pravdepodobnosť nákazy. Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje, že v domácnosti je najdôležitejšie pravidelné vetranie miestností nárazovo a niekoľkokrát denne, aby sa vzduch v miestnosti vymenil. Vo verejných priestoroch sa odporúča dodržiavať behaviorálne opatrenia R-O-R (rúško, odstup, hygiena rúk). Ideálne je sa počas jesenného obdobia vyhýbať preplneným miestnostiam ako sú kiná, divadlá, nákupné centrá a väčšie spoločenské podujatia.

„Medzi najohrozenejších pacientov v ambulanciách všeobecného lekára patria práve seniori. S vekom riziko komplikácií spôsobených pneumokokovými infekciami dokázateľne pribúda,“ hovorí všeobecná praktická lekárka a viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva MUDr. Michaela Gašpar-Macháčová, „U starších ľudí je vzhľadom na slabšiu imunitu priebeh pneumokokových infekcií rýchlejší a závažnejší,“ dodáva. Práve u seniorov má pneumokokový zápal pľúc často atypický priebeh. Príznaky ako kašeľ, teplota, či bolesti svalov a kĺbov sú ľahko zameniteľné s inými ochoreniami. Navyše môžu úplne absentovať, nezvyčajný nie je ani priebeh bez teploty. Senior je „iba“ zmätený či unavený. Diagnostika ochorenia je preto oveľa ťažšia a liečba komplikovanejšia.

Aj keď je očkovanie proti prenosným respiračným ochoreniam zdravotnými poisťovňami plne hradené pre seniorov a chronicky chorých už od roku 2017, percento očkovaných je stále nízke. V zariadeniach sociálnych služieb je očkovaných iba 11,5 % osôb, napriek tomu, že ide o rizikovú skupinu, pre ktorú je očkovanie povinné. Podľa § 7 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, platí na Slovensku povinné očkovanie proti chrípke a pneumokokom pre klientov zariadení sociálnych služieb.

Triáda očkovania

Ideálnu ochranu očkovaním pred respiračnými ochoreniami predstavuje podľa odborníkov takzvaná triáda očkovania, teda kombinácia ochrany proti COVID-19, proti chrípke a proti pneumokokom. Triáda očkovania predstavuje odporúčané postupy pre aplikáciu vakcín proti týmto ochoreniam u dospelých v čase chrípkovej sezóny.

U osôb nad 50 rokov sa môžu podávať vakcíny proti chrípke a pneumokokom súbežne, každá do iného miesta vpichu. Vakcína proti covidu sa podáva s odstupom 14 dní od očkovania proti chrípke a pneumokokom z dôvodu lepšieho rozlíšenia prípadných nežiaducich účinkov.

V prípade, že je očkovaná osoba vo vysokom riziku nákazy a ťažkého priebehu covidu, chrípky alebo pneumokokovej infekcie, môže sa podať vakcína proti COVID-19 súčasne s vakcínou proti chrípke alebo vakcína proti COVID-19 súčasne s vakcínou proti pneumokokom, každá do iného ramena.

V sezóne 2021/2022 sú dostupné dve vakcíny proti pneumokokom (konjugovaná, ktorá chráni pred 13 typmi pneumokokov a polysacharidová, ktorá chráni pred 23 typmi pneumokokových infekcií). Obe sú plne hradené zo zdravotného poistenia pre všetky osoby staršie ako 59 rokov a pre vybrané skupiny rizikových pacientov. Očkujú sa zdravé osoby, ktoré nemajú klinické príznaky akútneho ochorenia a neboli v kontakte s osobou pozitívne testovanou na vírus SARS-CoV-2.

Pneumokoková vakcinácia je vhodná aj pre pacientov s vážnym priebehom mikrobiologicky potvrdenej infekcie COVID-19. Očkovanie sa odporúča tiež u zotavených pacientov po ukončení izolácie, približne po 15 – 30 dňoch. Odkladať ho netreba predovšetkým u najkrehkejších osôb, aby boli chránené čo najskôr. Ak je ešte pacient v ústavnej starostlivosti, zdravotnícky personál určí vhodný termín na podanie vakcíny s ohľadom na klinický stav. Očkovanie proti chrípke, covidu a pneumokokom by mali zvážiť tiež tehotné ženy, ktorým hrozí ťažší priebeh všetkých troch ochorení.

Národné centrum zdravotníckych informácií