Podnety a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

81

Na koho sa obrátiť v prípade, že nie ste spokojný s kvalitou poskytnutej zdravotnej starostlivosti?

Ak sa pacient domnieva, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti boli porušené jeho práva, môže písomne požiadať poskytovateľa (zdravotnícke zariadenie) o zjednanie nápravy. Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie, žiadateľ sa môže obrátiť na ďalšie kompetentné orgány – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ak ide o nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, alebo na Slovenskú lekársku komoru či Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek, ak je dôvodom nespokojnosti správanie sa lekára alebo sestry.

Prípadné pochybenia poskytovateľa nesúvisiace priamo s kvalitou zdravotnej starostlivosti (napríklad vyberanie poplatkov, dodržiavanie ordinačných hodín), riešia samosprávne kraje a Ministerstvo zdravotníctva SR.

Samosprávny kraj a ministerstvo zdravotníctva kontrolujú tých poskytovateľov, ktorým vydali povolenie. Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, špecializovanej nemocnice, zariadenia biomedicínskeho výskumu, tkanivového zariadenia a referenčného laboratória. Všetkým ostatným poskytovateľom vydáva povolenie samosprávny kraj.

Na samosprávny kraj sa môžete obrátiť, ak sa váš podnet týka niektorej z týchto oblastí:

  • neoprávnené platby za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou,
  • nezverejnený cenník a nesúlad vydaných príjmových dokladov s ním,
  • nedodržiavanie ordinačných hodín a hodín na prednostné vyšetrenie,
  • zdravotná dokumentácia pacienta – uchovávanie, odovzdanie novému lekárovi a získavanie informácií z nej,
  • rajonizácia – určenie obvodu poskytovateľov (všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, gynekológ a zubný lekár),
  • odmietnutie zdravotnej starostlivosti pacientovi,
  • odstúpenie od poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany lekára a zo strany pacienta,
  • neinformovanie pacienta a zákonného zástupcu zo strany poskytovateľa,
  • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia bez povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • nesplnenie podmienok na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sa zaoberá tým, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne. Pokiaľ ÚDZS zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, uloží poskytovateľovi sankcie – napomenutie, pokutu alebo zákaz výkonu zdravotníckeho povolania až na jeden rok. Úrad nemôže rozhodnúť o odškodnení pacienta alebo jeho blízkych. Rozhodnúť o náhrade škody môže iba súd. Rovnako iba súd môže rozhodnúť, že lekár alebo iný zdravotnícky pracovník spáchali pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti trestný čin.

Môže lekár odovzdať pacientovi jeho zdravotnú dokumentáciu?

Lekár, ktorý zdravotnú dokumentáciu vedie, je za ňu zodpovedný a má ju chrániť pred poškodením, stratou a zničením. Zdravotná dokumentácia nepatrí pacientovi, nie je jeho majetkom, preto vám ju lekár nemôže odovzdať ani v prípade, keď ho o to požiadate. Máte však právo na výpis zo zdravotnej dokumentácie.

Do zdravotnej dokumentácie pacienta môže nahliadať iba on sám, jeho zákonný zástupca, napríklad rodič alebo opatrovník určený súdom (nie opatrovateľ poberajúci príspevok na opatrovanie) a osoba, ktorú pacient na nahliadanie do dokumentácie splnomocnil. Ani najbližší príbuzní si nemôžu prezerať pacientovu zdravotnú dokumentáciu či žiadať od lekára informácie o jeho zdravotnom stave, pokiaľ na to nie sú pacientom splnomocnení. Po smrti pacienta môžu do jeho zdravotnej dokumentácie nahliadať manžel alebo manželka, deti, rodičia a pokiaľ pacient takýchto príbuzných nemá, aj ľudia, ktorí s ním žili v čase smrti v spoločnej domácnosti. Osoba, ktorá je oprávnená do zdravotnej dokumentácie nahliadať, si z nej môže robiť aj výpisy alebo fotokópie.

Pri zmene poskytovateľa zdravotnej starostlivosti odošle pôvodný lekár dokumentáciu novému lekárovi na základe jeho vyžiadania. Pokiaľ poskytovateľ ukončí svoju činnosť, zdravotnú dokumentáciu preberie príslušný samosprávny kraj. Ani v tomto prípade lekár nevydáva dokumentáciu do rúk pacienta.

Od 1. januára 2018 musia byť všetky zdravotnícke zariadenia aj všetci lekári a ďalší zdravotníci zapojení do systému elektronického zdravotníctva ezdravie. Zdravotnícki pracovníci v systéme vytvárajú zdravotné záznamy, ktoré tvoria pacientovu elektronickú zdravotnú knižku. Pacient nemá právo žiadať, aby lekár jeho údaje do ezdravia nevkladal. Lekár je povinný to robiť.

Zdroje: npz.sk, foto: pixabay