Projektové rady rokovali o školských projektoch

74

Záver pracovného týždňa na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) patril zasadnutiam projektových rád k trom veľkým projektom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy. Tie sa týkali novozriadenej Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi, unikátneho projektu Hokejovej akadémie, ktorá vznikne už od septembra 2019 ako súčasť Strednej športovej školy Trenčín, a zlúčeniu SOŠ Púchov a SOŠ sklárskej Lednické Rovne do Spojenej školy v Púchove.

Zriadenie Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi

Projekt zriadenia Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) v Prievidzi, ktorá bude vychovávať personál najmä pre bojnickú nemocnicu, sa opäť posunul o krok vpred. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky rozhodlo o zaradení Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Od 1. septembra 2019 otvorí škola svoje brány pre 48 prvákov v študijnom odbore praktická sestra. Nová SZŠ v Prievidzi bude dostupná nielen pre žiakov z Prievidze a blízkeho okolia, ale aj žiakov mimo územnej pôsobnosti TSK. Všetky dôležité informácie o možnostiach štúdia na škole či zabezpečení ubytovania a stravovania budú poskytnuté výchovným poradcom základných škôl na pracovnom stretnutí 24. januára 2019 pracovníkmi Odboru školstva a kultúry Úradu TSK. Pre žiakov základných škôl a ich rodičov sa bude konať aj Deň otvorených dverí, a to 14. februára 2019 v priestoroch Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, ako budúcom pracovisku praktického vyučovania. Informácie a novinky týkajúce sa možnosti štúdia na škole budú zverejnené na novovytvorenej webovej stránke školy www.szspd.edupage.org, ako aj na webovej stránke www.hrdinaremesla.sk.

Projekt Hokejovej akadémie v Trenčíne

Príprave projektu, ktorý bude vzorovým aj pre zvyšok Slovenska a pomôže pri výchove hokejovo nadanej mládeže, sa venovali členovia projektovej rady k projektu „Zriadenie Trenčianskej regionálnej hokejovej akadémie“. To, že nielen športová príprava, ale aj kvalitné vzdelanie je nevyhnutnou súčasťou výbavy úspešného hokejistu na nej zdôraznili zástupcovia Slovenského zväzu ľadového hokeja Richard Pavlikovský a Ján Filc. Práve SZĽH v spolupráci so Strednou športovou školou Trenčín by sa mali podieľať na výbere tých talentov, ktoré dostanú príležitosť na škole študovať. Už od septembra na Hokejovú akadémiu nastúpi prvých 15 hokejistov, ktorí zvládnu talentové skúšky pod taktovkou SZĽH. Tí, ktorí sa chcú zúčastniť talentových skúšok musia podať prihlášku najneskôr do 20. februára 2019 riaditeľovi príslušnej základnej školy. TSK v súlade so vznikom Hokejovej akadémie pripravuje aj novú organizačnú štruktúru školy, s dôrazom na kvalitných pedagógov, trénerov či psychológov. Vychovať komplexné športové osobnosti, ktoré sa uplatnia v živote aj v prípade, že sa športu nebudú venovať aktívne, pomôžu aj študijné odbory s rozšírenou výučbou angličtiny. Súčasťou projektu je výstavba telocvične a hokejovej haly. Aktuálny stav stavebných úprav na zasadnutí projektovej rady odprezentoval Pavel Mikuláš, okrem dispozičného riešenia haly bola predstavená aj technológia chladenia, vrátane spracovania odpadového chladu i tepla. Pri všetkých úpravách je kladený dôraz aj na životné prostredie.

Zlúčenie SOŠ Púchov a SOŠ sklárskej v Lednických Rovniach

Veľkým a dôležitým projektom je aj zlúčenie SOŠ Púchov a SOŠ sklárskej v Lednických Rovniach do jednej Spojenej školy v Púchove. Jej vznikom sa podarí zachovať jedinú strednú školu sklárskeho zamerania na Slovensku, a tiež tradíciu sklárskeho remesla v kraji. Členovia projektovej rady k projektu „Priestorové usporiadanie SOŠ Púchov“ sa na svojom poslednom zasadnutí venovali ďalšiemu postupu a úlohám, ktoré je potrebné zabezpečiť v najbližšom období. V súlade s náborom žiakov, ktorí sa stanú súčasťou školy od nového školského roka, sa bude konať spoločná výstava oboch škôl, a to 30. januára 2019. Prehodnotiť bude potrebné aj profiláciu školy, štruktúru študijných i učebných odborov, či posilniť spoluprácu s firmami a zväzmi. Úlohou na najbližšie obdobie je aj príprava materiálu na marcové rokovanie Zastupiteľstva TSK na odkúpenie školského internátu, ktorý je v súčasnosti majetkom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ten bude poskytovať možnosť ubytovania pre žiakov dochádzajúcich mimo spádovej oblasti mesta Púchov.

Zdroj: TSK