Samostatne dokážeme len málo, spoluprácou veľa

62

Organizácie a osobností v oblasti vzdelávania rokujú o dlhodobej spolupráci.

Vlna apolitických zasadnutí Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní (SKAV) v regiónoch Slovenska pokračuje v Trenčianskom samosprávnom kraji. Dňa 11.2.2020 zasadnú kľúčové organizácie a osobnosti na akademickej pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Regionálna Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní v Trenčianskom samosprávnom kraji pozostáva zo zástupcov rodičov, študentov stredných a vysokých škôl, učiteľov, odborných zamestnancov, riaditeľov a zriaďovateľov škôl, univerzít, vedcov, neziskových organizácií, firiem a podporovateľov kvalitného vzdelávania.

„Riešenie jedného bodu v systéme vzdelávania – napríklad skvalitnenie školských klubov – nespôsobí veľkú zmenu, pokiaľ nedôjde ku zlepšeniu všetkých častí systému súčasne. To však žiadna organizácia, aj keby bola akokoľvek inovatívna, nedokáže, ak bude postupovať samostatne“, povedal Mark Kramer, prednášajúci na Harvardskej univerzite, o potrebe vzniku organizácií s kolektívnym dopadom pri riešení problémov v oblasti vzdelávania. Po pozitívnych skúsenostiach s takýmto typom organizácií v Kanade, Českej republike, či na Islande sa začína takáto iniciatíva v rámci projektu Deti nepočkajú! v oblasti vzdelávania i na Slovensku. Stretnutie sa začne predstavením 5 príkladov dobrej praxe spolupráce aktérov v trenčianskom regióne formou facilitovanej diskusie.

Následne sa aktéri budú zaoberať ďalšími konkrétnymi krokmi na úrovni regiónu, ktoré by mali v budúcnosti viesť ku tvorbe akčných plánov pre vzdelávanie v Trenčianskom samosprávnom kraji. Príklady dobrej praxe predstavia:
doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá priblíži novoakreditované profesíjne orientované bakalárske programy, PaedDr. Ľubomír Král, z Katolíckej spojenej školy Nemšová predstaví „Centrumotvorenej komunikácie“ – diskrétny a komfortný priestor, v ktorom sa môžu stretnúť v príjemnom prostredí učitelia, rodičia a aj žiaci ku vzájomnej otvorenej komunikácii, Laura Bilíková predstaví študentský časopis HMOTA, ktorý spája a zviditeľňuje študentov stredných a vysokých škôl zo záujmom o umenie a kultúru, Ing. Martina Kenderová z Miestnej akčnej skupiny Vršatec poskytne prehľad aktivít, projektov a činností, ktoré združenie robí v spolupráci so školami,  Marek Kovács zo spoločnosti Stavokov, spol. s.r.o., bude hovoriť o pohľade zamestnávateľa v oblasti strojárskeho priemyslu na výhody a nevýhody duálneho vzdelávania.

Sprievodným podujatím bude aj výstava prianí od detí, rodičov a učiteľov na tému „Akú školu by ste dopriali deťom na Slovensku“, ktoré budú neskôr použité ako stavebný materiál pre tvorbu sochy dieťaťa. Tá má byť následne darom pre budúceho ministra/ministerku školstva a zároveň pripomienkou toho, že v centre našej pozornosti, v oblasti vzdelávania, by malo stáť dieťa.

Zdroj: detinepockaju.sk, tnuni.sk