SR je pre ČR krajinou s vysokým rizikom nákazy

83

Slovensko je pre Českú republiku od 4. októbra 2021 zaradené medzi krajiny s vysokým rizikom nákazy COVID-19, teda červené. Cestujúci do pri ceste verejnou dopravou pred vstupom do ČR musia disponovať negatívnym výsledkom antigénového testu alebo RT-PCR testu. Povinnosť RT-PCR testu pre cestujúcich najskôr na piaty, najneskôr 14 deň od vstupu do ČR, dovtedy je nutná samoizolácia.

Podmienky pre cestujúcich z krajín vysokým rizikom (červené)

  • pred vstupom do ČR majú cestujúci povinnosť vyplniť príjazdový formulár, doklad o jeho vyplnení predložiť na vyžiadanie hraničnej kontrole alebo po vstupe pobytovej kontrole na území ČR a na vyžiadanie predložiť test na stanovenie prítomnosti vírusu
  • pri ceste verejnou dopravou pred vstupom do ČR musia tieto osoby disponovať negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín. Pri ceste individuálnou dopravou nie je potrebné mať výsledok testu pred vstupom do ČR.
  • RT-PCR test najskôr na piaty, najneskôr 14 deň od vstupu do ČR, dovtedy je nutná samoizolácia

Výnimky z povinností uvedených vyššie majú osoby, ktoré

  • boli očkované pred viac ako 14 dňami proti COVID-19, preukážu sa národným certifikátom o dokončenom očkovaní a ktoré zároveň nejavia žiadne príznaky COVID-19
  • alebo ktoré prekonali ochorenie COVID-19, nemajú klinické príznaky ochorenia, absolvovali izoláciu a od prvého pozitívneho testu RT-PCR uplynulo aspoň 11 dní, nie však viac ako 180 dní a preukážu sa certifikátom o prekonanom ochorení COVID-19, alebo diplomatickou nótou vydanou Ministerstvo zahraničných vecí ČR osvedčujúcou doložené absolvovanie izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v krajine odchodu pred vstupom na územie ČR

Ďalšie výnimky pre vstup do ČR, u ktorých nie je potrebné vyplniť príjazdový formulár, ani predložiť negatívny výsledok testu:

  • deti mladšie ako 6 rokov
  • pracovníci medzinárodnej dopravy,
  • v prípade ciest do alebo zo susedných krajín pokiaľ doba pobytu nepresiahne 24 hodín,
  • pozemný tranzit nepresahujúci 12 hodín,
  • cezhraniční pracovníci, žiaci alebo študenti, ktorí za účelom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň 1x do týždňa prekračujú hranicu

MZV SR