Transplantačný program pokračoval aj počas pandémie

11

Až 181 ľudských životov sa podarilo zachrániť v minulom roku na Slovensku vďaka darcovstvu a transplantácií orgánov, a to napriek náročnej pandemickej situácii. Aktuálne čaká na nový orgán viac ako 300 pacientov.

Darcovský a transplantačný program sa vďaka nesmiernemu úsiliu a prijatým bezpečnostným opatreniam nezastavil. Slovensko sa v roku 2020 dostalo v počte orgánových transplantácii na 15. priečku v hodnotení krajín Európskej únie, čo znamená zlepšenie o sedem miest. Za nami zaostali krajiny ako Nemecko, Maďarsko, Slovinsko či Poľsko. Lídrami v transplantáciách sú Španieli, Francúzi a Belgičania.

Slovenská transplantologická spoločnosť s podporou Ministerstva zdravotníctva SR aj v tomto roku pokračuje v intenzívnej komunikačnej kampani Sedem životov, aby upriamila pozornosť nielen na transplantačný program od mŕtvych darcov, ale aj na transplantácie obličiek od živých darcov. Cieľom je zvýšiť zastúpenie transplantácií obličiek od živých darcov aspoň na 20 %. V roku 2020 darovalo obličku 18 živých darcov, čo predstavuje takmer 14 % z celkového počtu transplantácií obličiek.

„Transplantácie sú dôležitou oblasťou, ktorej sa venujeme. Darovaný orgán ponúka ďalšiemu človeku v ohrození života šancu, aby mohol ďalej žiť, preto osvetu, ale aj systematické kroky v tejto oblasti považujem za dôležité a ďakujem všetkým zdravotníkom za ich nasadenie pri záchrane životov druhých,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Britská mutácia utlmila operácie

Rok 2020 bol v dôsledku pandémie COVID-19 problematickým pre odberovú aj transplantačnú aktivitu v celosvetovom meradle, pretože pandémia významne negatívne zasiahla do manažmentu darcov na intenzivistických pracoviskách. „Pandémia koronavírusu zasiahla aj do výberu vhodných pacientov na transplantáciu orgánu, keďže ide o špecifickú skupinu pacientov vnímavejších na infekcie, teda aj na vírus SARS-COV-2. Situáciu komplikovali aj karanténne opatrenia a nutnosť prispôsobovať prevádzku intenzivistických pracovísk a transplantačných centier epidemiologickej situácii príslušných nemocníc a celého regiónu,“ vysvetľuje doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA, MPH, hlavná odborníčka MZ SR pre orgánové transplantácie.

„Transplantačný program bol paralyzovaný najmä počas prvej vlny pandémie. Skorou aktivizáciou a prijatím preventívnych opatrení aj s pomocou Ministerstva zdravotníctva SR sa nám podarilo obnoviť a udržať odberový a transplantačný program napriek narastajúcej chorobnosti počas druhej vlny pandémie COVID-19, ktorá zasiahla svet omnoho intenzívnejšie, kde niektoré krajiny neboli schopné transplantovať vôbec. Zhoršenie situácie na Slovensku sme zaznamenali s príchodom tzv. britskej mutácie v prvých mesiacoch roku 2021. Môžeme však skonštatovať, že vďaka viacerým podporným aktivitám a stúpajúcej preočkovanosti sa počty odberov a transplantácií postupne zvyšujú,“ dopĺňa MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC, hlavný transplantačný koordinátor. Najviac transplantácií sa vlani vykonalo po uvoľnení protipandemických opatrení v júni a v júli.

Aj keď u nás za uplynulý rok zomrelo kvôli covidu viac ľudí ako po iné roky, a teda by sa mohlo zdať, že bolo k dispozícii viac potencionálnych darcov orgánov, je to presne naopak. Pacienti, ktorí zomreli na COVID-19 boli automaticky vyradení z darcovstva. Vďaka prijatým opatreniam a úsiliu transplantačných tímov lekári zachránili až 181 ľudských životov. V minulom roku bolo transplantovaných 131 obličiek, 27 sŕdc, 19 pečení a 4 pľúca. Mŕtvych darcov bolo 70 a živých darcov 18. „Slovensko potrebuje zintenzívniť transplantácie obličiek od živých darcov. Mnohí ľudia si neuvedomujú, že aj počas života môžu niekomu darovať obličku, ktorú je možné odobrať živému darcovi bez toho, aby tento odber významne zasiahol do jeho ďalšieho plnohodnotného života. Naopak, príjemcovi orgánu môže takto darovaná oblička zachrániť život,“ približuje MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC, prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti.

Sedem životov

Na problematiku darcovstva a transplantácií orgánov upozorňuje už šesť rokov Slovenská transplantologická spoločnosť kampaňou Sedem životov, ktorá je realizovaná s podporou a pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR. Cieľom je vzdelávať odbornú aj laickú verejnosť o tejto téme, a tak zvýšiť počet odberov a orgánových transplantácií, skrátiť dobu čakania na životne dôležitý orgán a zabrániť predčasným úmrtiam. Jeden darca môže darovaním orgánov ako napríklad srdce, pľúca, obličky, pečeň či pankreas zachrániť život až siedmim ľuďom. Na Slovensku sa vykonávajú transplantácie obličiek v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a v Martine, transplantácie pečene v Banskej Bystrici a transplantácie srdca v Bratislave. Transplantácie pľúc sa u slovenských pacientov vykonávajú v Českej republike.

Národné centrum zdravotníckych informácií
Foto: pixabay