Trenčiansky kraj patrí k lídrom v pestovaní kŕmnej repy a jahôd na Slovensku

39

Trenčiansky kraj je v aktuálnej sezóne 2020 na popredných priečkach v pestovaní záhradných jahôd, uhoriek nakladačiek či cukrovej repy. Región je jediný spomedzi osem krajov Slovenska, kde sa ešte pestuje slovenský chmeľ. Súčasne je druhý v Top rebríčku krajov podľa rozlohy ovocných sadov.

Napriek tomu, že Trenčiansky kraj vďaka rozlohe či kvalite pôdy nie je hlavnou produkčnou oblasťou najpestovanejších plodín v SR, je najväčším pestovateľom kŕmnej repy na Slovensku. Až 30,6 % z plôch osiatych kŕmnou repou na Slovenku je práve na území Trenčianskeho kraja.

„Súčasne je Trenčiansky región na druhom mieste v rebríčku krajov SR v pestovaní jahôd. Na našom území sa nachádza až 23,5 % z plôch osiatych jahodami na Slovensku,“ uviedol Pavol Arpáš, riaditeľ pracoviska ŠÚ SR v Trenčíne.

Tiež 29 % plôch osiatych uhorkami nakladačkami je práve v Trenčianskom kraji, čo je druhá najväčšia rozloha v SR. Plochy vysiate cukrovou repou tvoria 14,3 % z plochy SR a radia kraj na tretie miesto za Trnavský a Nitriansky kraj.

V Trenčianskom kraji je v roku 2020 osiatych poľnohospodárskymi plodinami 87 292 hektárov ornej pôdy, čo predstavuje iba 6,5 % podiel z celkovej osevnej plochy Slovenska. Najväčšiu rozlohu až 51,9 % ornej pôdy v rámci kraja predstavujú obilniny, prevládala pšenica, jačmeň (predovšetkým sladovnícky) a kukurica. Štvrtinu osiatych plôch kraja tvoria objemové krmoviny, z nich najmä lucerna a kukurica vrátane jej miešanky na zeleno a siláž.  Sedminu z osevu predstavujú olejniny hlavne repka, sója a slnečnica.

Z využívanej poľnohospodárskej pôdy v Trenčianskom kraji tvorí 63,6 % orná pôda, na ktorú sa vysievajú poľnohospodárske plodiny. Zaujímavosti nájdeme aj v iných kategóriách využívanej poľnohospodárskej pôdy, napríklad chmeľnice sa nachádzajú už len na území Trenčianskeho kraja a výmera ovocných sadov v kraji je druhá najväčšia medzi krajmi SR, tvorí 20,2 %.

Najvyšší podiel ornej pôdy spomedzi okresov kraja bol v okrese Nové Mesto nad Váhom

Najviac osiatych plôch spomedzi deväť okresov kraja sa nachádza v okrese Nové Mesto nad Váhom. Naopak najnižší podiel ornej pôdy je v okresoch Púchov a Považská Bystrica. V siedmich okresoch kraja v osevoch dominujú obilniny, v okresoch Partizánske, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Trenčín až nadpolovičnou väčšinou. Iba v okresoch Považská Bystrica a Púchov prevažuje osev objemových krmovín na ornej pôde.

„Najväčšie plochy v kraji vysiate jahodami záhradnými sa rozprestierajú v okrese Partizánske, so zemiakmi a objemovými krmovinami v okrese Prievidza a viac ako tri štvrtiny z osiatej plochy kraja liečivými rastlinami nájdete v okrese Myjava,“ bližšie upresnil Pavol Arpáš.

Do zisťovania o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju 2020 boli zaradené registrované spravodajské jednotky s rastlinnou výrobou, ktoré obhospodarujú poľnohospodársku pôdu. Za registrované spravodajské jednotky s nízkou výmerou, za domácnosti a za záhumienkarov boli vypracované okresné sumárne výkazy na základe bilancovania ornej pôdy v okresoch.

Zdroj: ŠÚ SR, foto: cbs.sk