Zamestnanosť a priemerná mzda v Trenčianskom kraji v roku 2017

330

Zamestnanosť klesla v jedinom kraji SR a to v Trenčianskom

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v podnikoch s 20 a viac zamestnancami oproti roku 2016 klesol o 2.212 fyzických osôb, teda o 1,6 %. Z hľadiska ekonomických činností bol najvyšší medziročný pokles zaznamenaný v stavebníctve o 36,1 %, v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 31 % a v ubytovacích a stravovacích službách o 28 %. Naopak najvýraznejší nárast priemerného počtu zamestnancov bol v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 44,3 %.

Najvyšší podiel na zamestnanosti v priemyselnej výrobe SR mal Trenčiansky kraj

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v podnikoch s 20 a viac zamestnancami so sídlom na území Trenčianskeho kraja predstavoval 134.934 fyzických osôb. Zamestnanci kraja sa na celkovej zamestnanosti Slovenska podieľali 9,7 %. Spolu odpracovali 218,9 milióna hodín, čo predstavuje 1.622 hodín na jedného zamestnanca. Z hľadiska štruktúry ekonomických činností najviac zamestnancov kraja pracovalo v podnikoch so zameraním na priemyselnú výrobu až 49,6 % a medzi krajmi SR tvorili najvyšší 17,7 % podiel zamestnancov priemyselnej výroby. Nasledovali zamestnanci vo vzdelávaní s 10,6 %, vo veľkoobchode, maloobchode a oprave motorových vozidiel a motocyklov s 7,5 % a v zdravotníctve a sociálnej pomoci s 7,3 %.

Mzda zamestnanca v Trenčianskom kraji bola o 91 eur nižšia ako v SR

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v podnikoch s 20 a viac zamestnancami v roku 2017 dosiahla 1.004 eur. Medziročne vzrástla o 9 %, čo bol najvyšší medziročný rast mzdy medzi krajmi Slovenska, no aj tak to bola štvrtá najnižšia mzda medzi krajmi. Z pohľadu ekonomickej činnosti najvyššie mzdy boli v informáciách a komunikácii 1.386 eur, v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 1.294 eur a v odborných vedeckých a technických činnostiach 1.236 eur. V priemyselnej výrobe, v činnosti s najvyšším priemerným evidenčným počtom zamestnancov, dosiahla 1.090 eur, čo bola štvrtá najnižšia mzda v uvedenej činnosti medzi krajmi SR.

Poznámka:
Údaje o počte zamestnancov a priemerných mesačných mzdách sú za súbor podnikov s 20 a viac zamestnancami (za organizácie vykonávajúce finančné sprostredkovanie a všetky nepodnikateľské organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov) a za podniky s počtom zamestnancov nižším ako 20, ktoré dosahujú ročnú produkciu 5 mil. eur a viac získané podnikovou metódou t.j. podľa sídla podniku.

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky, foto: pixabay