Aká bude daň za psov v meste v roku 2022?

164

Najbližšie mestské zastupiteľstvo bude dňa 8.12. 2021 a v programe je aj môj návrh na novú daň za psov.

Najskôr sa pozrime na súčasný stav. Ešte v roku 2014 bolo schválené vtedajším mestským zastupiteľstvom Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2014, v ktorom sa stanovila sadzba dane za psa. Obyvatelia, ktorí bývajú v rodinných domoch platia 6,- eur za kalendárny rok, ale obyvatelia ktorí žijú so svojim psom v paneláku platia 35,- eur! Je zaujímavé, že tieto sadzby MsZ schválilo v čase, keď bol primátorom Michalec a daň 35,- eur za psa bola ďalšia zo zvýšených daní a poplatkov, ktoré mesto za jeho primátorovania uvalilo na vlastných občanov. Vzhľadom na finančné príjmy občanov to boli v tom čase veľké peniaze. Vtedajšia argumentácia, že občania žijúci v panelákoch majú platiť za psa 35,- eur preto, aby ich to odradilo od držby psa mi pripadá ako výplod duševne chorého človeka. Veď ak má občan vzťah k psom a chce mať ďalšieho člena rodiny buď z potešenia alebo aj z terapeutických dôvodov, tak mu ani finančná prekážka nezabráni tomu, aby si psa obstaral. Naviac v tom čase neexistovali koše ani plastové vrecká na psie exkrementy. Michalcovi a vtedajším poslancom nevadilo, že sú medzi nami občania, ktorí zostali v živote sami a ich jediným spoločníkom, ktorý im dodáva energiu a radosť zo života, je ich psík. A práve takíto ľudia, keďže sú na starobnom dôchodku, nemajú na to, aby zaplatili 35,- eur. Viem o čom píšem, pretože sa s takýmito ľuďmi stretávam pri prechádzkach so psom. Východiskom neraz bolo, že daň neplatili, riskovali pokutu od mestských policajtov. Riskovali preto, aby mohli za ušetrené peniaze kúpiť ich psíkovi stravu.

Dnes, aj keď je príjem obyvateľov vyšší, pohlcuje ho nielen inflácia, ale aj stúpajúce ceny energii a pod. Preto som sa rozhodol, že navrhnem do systému výberu dane za psa objektívnosť, rovnoprávnosť a spravodlivosť. Spoločne v pánom viceprimátorom Lukášom Ranikom predložíme na MsZ schválenie dodatku, v ktorom sa daň zjednocuje na 6,- eur. Takže pre obyvateľov v rodinných domoch zostáva a pre občanov, ktorí žijú v panelákoch navrhujeme zníženie z 35,- eur na 6,- eur.

Na poslednom stretnutí poslancov, ktoré zorganizovala k rozpočtu pani primátorka Katka Heneková, som kolegom poslancom odprezentoval finálnu verziu dodatku, ktorej predchádzala emailová diskusia medzi poslancami a ich niektoré návrhy sa do návrhu dostali. Avšak na stretnutí a na Mestskej rade boli poslanci, ktorí nie sú s návrhom úpravy dane za psa stotožnení. Argumentovali napríklad tým, že občania bývajúci v panelákoch míňajú plastové vrecká a tí, ktorí žijú v domoch, nie. Áno, ale ak si pozrieme štatistiku zatúlaných a odchytených psov, tak 99% boli psy z rodinných domov a tieto náklady vyvažujú náklady za koše, vrecká a ich vyprázdňovanie. Pozrime na čísla dopadu zníženia dane z 35,- eur na 6,- eur. V súčasnosti má mesto v evidencii približne 500 psov. Vlani občania za psov zaplatili daň okolo 9 tisíc eur. Pritom sa predpokladá, že v skutočnosti je v meste ďaleko viac psov, ktorí nie sú v evidencii mesta. Väčšina z neevidovaných psov žije v panelákoch a majitelia za psa neplatia žiadnu daň. Daň vo výške 35,- eur. Ak túto daň znížime na 6,- eur a občan by mal nielen rešpektovať zákon, ale prihlásením psa do evidencie mesta pomôže sám sebe. Pretože napríklad v prípade, že nejaký zlý človek nastraží na psov otravu, ako sa to už viac krát stalo, mesto po zistení stavu dokáže okamžite cez mobilné SMS upozorniť všetkých majiteľov psov v meste. Len ich musí mať v evidencii. Takže, ak by zaplatili aj tí, ktorí doteraz pre vysokú daň nemali prihláseného psa a daň neplatili, celkový výber dane by mal byť v podstate rovnaký. Daň za psa mesto použije na údržbu košov, náhradné vrecká, na odchyt zatúlaných psov a na poplatok ktorý v zmysle zákona platíme útulku v Považskej Bystrici. A ešte na nové koterce pre zatúlaných psov. Navrhol som aj rozšírenie okruhu osôb, ktorí sú oslobodení od dane za psa. Sú to:

– nevidomé osoby,
– vlastníci alebo držitelia psa s príjmami na hranici životného minima, ktorí požiadajú o oslobodenie od daňovej povinnosti správcu dane a ten vydá potvrdenie na dobu jedného roka od dátumu schválenia žiadosti,
– osoby a držitelia preukazu ZŤP a ZŤP/S,
– Okresné riaditeľstvo PZ SR a MsP Púchov,
– vlastníci alebo držitelia psov ktorí si preukázateľne osvojili psa zo psieho útulku a v predchádzajúcom období nemali ku psom ktorých si osvojili zo psieho útulku žiadny vlastnícky vzťah a túto skutočnosť mu potvrdí psí útulok, správca dane odpúšťa daňovú povinnosť na obdobie prvých päť rokov od doby vlastníctva alebo držby psa.

Verím, že väčšina poslancov náš návrh na zníženie dane za psa podporí a tým napravíme krivdu voči našim občanom z minulosti.

Daniel Lako, poslanec MsZ
Foto: pixabay