Ako dopadli púchovské školy v testovaní deviatakov?

436

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl  pod názvom Testovanie 9–2018 sa v školskom roku 2017/2018 uskutočnilo už 21. marca z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedal Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). NÚCEM je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vznikol 1. septembra 2008 ako súčasť zmien vo vzdelávacom systéme, ktoré zaviedol nový školský zákon na Slovensku. Základným účelom činnosti NÚCEM je uskutočňovanie certifikovaných meraní vzdelávania a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania na školách na úrovni štátnych vzdelávacích programov.

Najlepšie výsledky dosiahla Cirkevná základná škola sv. Margity

Kontrolu objektivity testovania vykonávali zamestnanci štátnej inšpekcie (ŠŠI). S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl poverili úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety. Výsledky Testovania 9-2018 zverejnil NÚCEM v minulých dňoch. Z desiatich výsledkov púchovských škôl sú len dva pod celoslovenským priemerom – ZŠ s MŠ Slovanská získala 0,6% pod slovenský priemer testovania zo slovenského jazyka a literatúry a ZŠ J.A.Komenského získala 0,1% pod slovenský priemer testovania z matematiky. Najlepšie z púchovských škôl v testovaní dopadla Cirkevná základná škola sv. Margity – v testovaní matematiky získala viac o 18,5% a v testovaní slovenského jazyka a literatúry dosiahla viac o 13,6% oproti celoslovenskému priemeru.

Zdroj: nucem.sk