Aktuality zo Sedmičky

170
Budova bývalej požiarnej zbrojnice, dnes sídla VMČ 7

Sedmička je považovaná za šťastné číslo. Toto číselné označenie nesie aj volebný obvod a výbor mestskej časti na druhej strane Váhu – Vŕšok, Kolonka a Horné Kočkovce. V obzretí na jeho činnosť za uplynulý rok treba obdobie rozdeliť na obdobie do pandémie COVID-19 a obdobie cez pandémiu.

Zrealizované stretnutia výboru v mesiacoch február a marec sa niesli v riešení rekonštrukcie Ul. T. Vansovej a to aj za účasti primátorky mesta Kataríny Henekovej a zamestnancov MsÚ s verejnosťou z dotknutej ulice. Len na margo veci pripomínam, že máme dve ulice pod takýmto názvom a nejedná sa o hlavný ťah do firmy Continental. Ďalšími riešenými témami bola príprava a realizácia akcie „Fašiangy“, verejné osvetlenie a jeho doplnenie, verejný poriadok na Vŕšku, dopravné značenie na Kolonka, riešenie susedského nažívania s rómskou komunitou na Kolonke, návrh investičných akcií na rok 2020. Za dôležité všimnutie určito stojí (ako každoročne) výborom pripravená a zorganizovaná akcia „Fašiangy“, ktorá bola v mesiaci február rozdelená do dvoch víkendov – sprievod masiek so živou hudbou a samostatná fašiangová zábava s pochovávaním basy.

Celá jar sa niesla v znamení dodržiavaní protipandemických opatrení s pomocou starším a osamelým občanom v podobe roznášania ochranných rúšok a dezinfekcie. Na konci apríla sme si pripomenuli 75. výročie oslobodenia mesta Púchov položením vencov pri pamätníku pred Hradiskom.

V júni sa naskytol opäť priestor na stretnutie výboru a jeho predmetom bolo riešenie čistenie vpustí dažďovej vody, vysprávky výtlkov na komunikáciách, čistenie vodných tokov, kontrola stavu dopravného značenia, údržba zelene, orez drevín, oprava zámkovej dlažby a zápach v podjazde na Ul. Spojová, vyprázdňovanie kontajnerov na šatstvo, izolácia strechy budovy klubu jednoty dôchodcov, oprava povrchu komunikácie okolo vodovodných ventilov. S otepľovaním sa rozbehli aj iné aktivity, či drobné investície. S prvými prívalovými povodňami na Vŕšku a na Kolonke boli vykonané za spolupráce MsÚ + Povodie Váhu + PD Mestečko protipovodňové opatrenia. Po niekoľkých rokoch snahy sa podarilo aj prečistiť koryto potoka Moškovec pod mostom vedúcim do skladu štátnych hmotných rezerv – do sila.

Počas leta prišli na výbor výsledky z merania hluku zo železnice na Železničnej ulici s výsledkom, že hluk je v norme. A prečo bolo toto meranie? Podobne ako v Trenčíne, tak aj v Púchove „asi pozabudli“ v projekte zapracovanie výstavby protihlukovej steny v intraviláne blízko rodinných domoch. Ide o ulice Továrenská a Železničná. Samozrejme, že intenzita hluku zo železnice obťažuje a znepríjemňuje život minimálne na spomínaných uliciach. Na mesto bola tiež doručená sťažnosť od obyvateľov na neprípustnú výšku hluku zo strany podnikateľského subjektu, sídliaceho v priestoroch železničného depa.

Koncom augusta nastala veľká dilema ohľadne organizovania obľúbenej akcie pre deti a ich rodičov – Kockoviny, po novom Púchovské Kočkoviny. Dnes už vieme, že to bolo v čase štartujúcej 2. vlny pandémie a výbor sa správne rozhodol, aj keď s ťažkým srdcom, neorganizovať akciu s ohľadom na zdravie detí a to aj v súvislosti s otváraním nového školského roka. Podobne boli zrušené aj iné akcie, ktoré výbor každoročne organizuje.

Rok 2020 sa neniesol v realizovaní veľkých investícií, ale za povšimnutie stojí osadenie dopravného značenia na Kukučínovej ul. a dopravného zrkadla v križovatke ulíc Štúrova vs. Kukučínova. Prvá lastovička v podobe uloženia optického kábla sa uskutočnila na Vŕšku. Na základe občianskeho podnetu, ale aj z každodenných skúseností s neporiadkom na verejnom priestranstve sa výbor hlasovaním per rolam zaoberal (s následným odporúčaním PTSM) zrušením stanovišťa s nádobami na separovaný zber na Vajanského ul. pri parčíku, s podmienkou, že tam zostane len nádoba na sklo. Toto rozhodnutie sa automaticky stretlo s nevôľou niektorých spoluobčanov. Týmto chcem apelovať na všetkých občanov, aby využívali na triedený odpad vrecový zber, ktorý je v našom obvode celkom dobre rozbehnutý a kto nechce, ešte stále má k dispozícii min. 5 stálych stanovíšť s nádobami na zbieranie triedených komodít v našom obvode.

Nedá mi opomenúť, že na sklonku roku, medzi Vianočnými sviatkami a Novým rokom niekto úmyselne podpálil oplotenie s mantinelom multifunkčného ihriska v ZŠ s MŠ Slovanská. Šetrením sa zistil páchateľ, ktorým je maloletá osoba. Vzniknutá škoda a jej náhrada je v riešení.

Toľko obzretie za minulým rokom. Uvidíme, čo nás čaká v tom novom nastávajúcom roku. Tešíme sa na investície, ktoré boli schválené na MsZ v decembri. Konkrétne sa jedná o rekonštrukciu Ul. T. Vansovej v hodnote 70.000 eur a úpravu verejného priestranstva pred budovou bývalej požiarnej zbrojnice v sume 15.000 eur. O ich realizácii a hlavne finálneho výsledku vás budeme informovať, podobne ako aj o oprave opláštenia vežičky už spomínanej požiarnej zbrojnice, ktorá má svoju epochu slávy dávno za sebou a dnes je domovským stánkom VMČ 7. A možno príde aj rozšírenie optickej siete na niektoré ďalšie ulice.

S prianím pekného, zdravého a vcelku investičného roka sa na vás teší výbor mestskej časti 7.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ