Aktuálne spod Lachovca

231

A ľady sa pohli…

Na MsZ 23.06. bola na úvod po schválení programu prezentovaná okrem koncepcií športu, kultúry aj Koncepcia lesoparku na Lachovci (návrh riešenia detailne popísaný v predošlom čísle PN č.25.), v ktorej sú tiež zakomponované aj nedávno avizované investičné akcie v našom volebnom obvode – schody na Ilonku zo severozápadnej strany, cesta zo severo-východnej strany a vyhliadka “pamäť lesa”, ktoré sú už v procese prípravy na realizáciu.

A zašlo sa dokonca ešte ďalej a v týchto extrémne horúcich dňoch leta sa nečakane pohli aj  “dlhodobo zamrznuté ľady” na Ilonke a do zmeny rozpočtu v Uznesení č.84/2021 bola zahrnutá a poslancami aj schválená výstavba nového amfiteátra na mieste spojenom historicky s folklórnymi slávnosťami a tradíciami našich predkov – viď historické foto poskytnuté OZ Puchovo dedičstvo z obdobia okolo roku 1950. Zavŕšilo sa tak aj s podporou iných aktivít permanentné úsilie VMČ č.1. od apríla roku 2016, viď  viaceré uznesenia v Zápisniciach zo zasadnutí VMČ, ale aj napríklad prachom zapadnutú pamätnú “Bielu knihu” primátora Rastislava Heneka a v nej bod 17…

Po viacnásobne neúspešných pokusoch v predošlých volebných obdobiach financovať amfiteáter z eurofondov, poslanci rozhodli odfinancovať amfiteáter z vlastných zdrojov (IN 135 tis.€), so smelým cieľom vrátiť Púchovské folklórne slávnosti na ich historicky tradičné miesto a uskutočniť ich na Ilonke už v roku 2022. Dúfame, veríme a my starší sa aj tešíme na návrat starých dobrých časov, ktoré patrili a patria neoddeliteľne ku koloritu púchovského leta a všeobecne aj ku kultúrnemu životu, či nostalgickým návratom ku koreňom ľudových tradícií regiónu aj nášho mesta.

Pavel Melišík, poslanec MsZ
Foto: OZ Puchovo dedičstvo