Aktuálne spod Lachovca

468

Retrospektívne o roku 2021 a o perspektívach na rok 2022

V posledných piatich rokoch som sa v tomto čase a v tejto rubrike PN venoval pravidelne bilancii činnosti VMČ č.1 za aktuálne skončený rok. Dnes už ako bývalý predseda môžem len konštatovať, že sme sa ostatný raz pod mojím vedením stretli 15.marca 2021, kde sme okrem schválenia výročnej správy za rok 2020 a plánu investícií prerokovali podnety od občanov.

Z retrospektívneho pohľadu na rozvoj, rok 2021 nebol pre našu mestskú časť Pod Lachovcom príliš štedrý… stihli sme len výmeny dvoch prístreškov na autobusových zastávkach a pred Vianocami dodávateľ fa Trník-služby, s.r.o. ukončila prvú etapu rekonštrukcie komunikácií vedúcich k amfiteátru na Ilonke – chodník z ulice Pod Lachovcom a dodávatelia zahájili práce na amfiteátri a vyhliadke Pamäť lesa, ako súčasti budúceho mestského lesoparku.

No a teraz o perspektíve na rok 2022. Naplánované investície na rok 2021 sa vplyvom negatívnych dopadov pandémie, objektívnych aj subjektívnych príčin, realizačne „roztiahli“ do dvoch rokov. Vyššie spomenutý amfiteáter a vyhliadka Pamäť lesa budú realizačne pokračovať aj v roku 2022. Oprava zvršku telesa komunikácie od Hoštínskej k amfiteátru, rekonštrukcia križovatky Staré pumpy a rekonštrukcia časti ulice Komenského s realizáciou chodníka medzi križovatkami s Kuzmányho a Gorazdovu ulicou sa celé presúvajú do roku 2022. Pozitívnou informáciou je, že na všetky spomenuté akcie sú už uzatvorené zmluvy so zhotoviteľmi. Na MSZ 8.12. sa v rozpočte investícií schválil aj projekt III. etapy kolumbária, vrátane realizácie, na mestskom cintoríne, ktorým sa krátkodobo zmierni problém nedostatku hrobových miest. Otvorenou ostáva investícia na zateplenie ŠKD a telocvične ZŠ Komenského, ktorú sme navrhli financovať z fondu obnovy EU, podprogram 2 zelená energia… nutná je však aktualizácia PD, aby sme boli pripravení na očakávané programové výzvy…

Najkrajšie sviatky roka a Silvester 2021 máme za sebou aj s prvými sviatočnými dňami Nového roku 2022. Dovolím si preto vo svojom mene a v mene členov VMČ č.1 zaželať obyvateľom MČ Pod Lachovcom, ale aj obyvateľom celého mesta a cezpoľným čitateľom PN hlavne silné zdravie a úspešný štart do nového roku 2022.

Pavel Melišík, poslanec MsZ