Bezplatné laboratórne vyšetrenie vody zo studní

783

“Príroda pre vodu” je posolstvo Svetového dňa vody 2018. Pri tejto príležitosti bude Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v stredu dňa 21. marca 2018 realizovať pre širokú verejnosť bezplatné rozbory vody zo studní a konzultácie s odborníkmi v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.

Laboratórna analýza

Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t.j. jej krátkodobé ani dlhodobé používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.

Čo poskytujeme na ÚVZ SR počas 21. marca 2018 (streda v čase 9:00-11:30)?

  • orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (zo studní, nie z verejného vodovodu) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany; vodu je potrebné priniesť v množstve minimálne 0,2 litra vody v čistej, vypláchnutej fľaši (napr. z minerálky),
  • odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako i ďalších problémov, týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Poradenstvo a konzultácie budú záujemcom poskytnuté pracovníkmi odboru hygieny životného prostredia osobne na Úrade verejného zdravotníctva SR (Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava) alebo telefonicky:

RNDr. Z. Valovičová, Mgr. D. Gubková – č. tel.: 02/49 284 383

Mgr. M. Jajcaj – č. tel.: 02/49 284 375

Voda z verejných vodovodov je pod neustálou kontrolou jej dodávateľov i orgánov verejného zdravotníctva, ktoré pre overenie jej kvality vykonávajú vlastný monitoring. O kvalitu vody v studni sa naopak musí starať jej vlastník, aj preto odporúčame nechať si skontrolovať vodu zo studne 1-2 x ročne, (napríklad na ÚVZ SR aj regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR).

RNDr. Zuzana Valovičová z odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k minuloročnému testovaniu vody zo studní počas Svetového dňa vody 2017 na ÚVZ SR: „Z celkového počtu 244 analyzovaných vzoriek vlani nevyhovelo požiadavkám limitných hodnôt v ukazovateli dusičnany 72 vzoriek a v ukazovateli dusitany 1 vzorka. Ani vyhovujúce výsledky v ukazovateľoch dusičnany a dusitany však nie sú dostatočné na preukázanie toho, či je voda z individuálneho zdroja pitná a zdravotne bezpečná. Na takéto posúdenie je potrebné vykonať analýzu ďalších mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov.“

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal pre potreby verejnosti v tejto súvislosti publikáciu „Zdravá pitná voda z vlastnej studne“, ktorá je pomôckou pre majiteľov studní, ako udržiavať bezpečnú pitnú vodu z individuálneho vodného zdroja (studne).

Podobné aktivity pri príležitosti Svetového dňa vody 2018 budú prebiehať aj na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Informácie nájdete na ich príslušných webových stránkach a na www.uvzsr.sk.

Bezplatné orientačné analýzy vôd zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany a odborné poradenstvo v oblasti zásobovania a kvality vody:

Regionálny úrad ver. zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici:
22.3.2018 od 7:00 – 10:30

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline:
21. 3. 2018 od 8:00 – 12:00

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne:
22. 3. 2018 od 7:00 – 14:00

Ako postupovať v prípade záujmu o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálnych zdrojov pitnej vody (studní) v ukazovateli – dusičnany a dusitany:

  1. vzorku vody na vyšetrenie priniesť do budovy ÚVZ SR či príslušného RÚVZ čo najskôr po odbere
  2. vzorka vody musí byť odobratá do čistej polyetylénovej (PET) fľaše od neochutenej minerálnej (stolovej) vody, v ktorej nebolo nič skladované, nakoľko by mohli byť výsledky skreslené, v množstve minimálne 0,2 litra
  3. pred naplnením fľaše vzorkou vody je potrebné vodu dostatočne odpustiť (cca 2-3 min, prípadne dlhšie ak voda nebola dlhšiu dobu používaná), aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odčerpala stojatá voda
  4. následne je potrebné dostatočne prepláchnuť fľašu odoberanou vodou
  5. po prepláchnutí naplniť fľašu vzorkou vody a uzavrieť uzáverom
  6. fľašu označiť štítkom s údajmi o odbernom mieste (typ zdroja – kopaná, vŕtaná alebo vrážaná studňa a pod.; adresa, na ktorej sa zdroj nachádza).

Vyšetrovať sa budú vody len zo studní, nie z verejných vodovodov, ktorých kvalita vody je dlhodobo sledovaná.

Zdroj: ÚVZ, foto: pixabay.com