Celoslovenské testovanie piatakov ZŠ

187

Dňa 21. novembra 2018 sa zapojilo 46.360 piatakov na 1.487 základných školách  do celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2018). Žiaci písali testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a matematiky.

Výsledky testovania žiakov podľa jednotlivých škôl boli zverejnené koncom januára 2019. Pre každú školu bolo pripravené odporúčanie, aby sa učitelia matematiky a slovenského jazyka zamerali na prehlbovanie a upevňovanie učiva v testovaných zručnostiach a tematických oblastiach, kde ich žiaci dosahujú výsledky horšie ako celoslovenský priemer.

Vyhodnotenie Testovania 5-2018 na celoslovenskej úrovni:

  • Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 59,3%. Porovnateľné výsledky dosiahli žiaci aj v teste zo slovenského jazyka a literatúry, priemerná úspešnosť bola 58,4%. Medzi výsledkami chlapcov a dievčat neboli rozdiely, ich výsledky boli porovnateľné.
  • Najlepšie výsledky z testu z matematiky a z testu zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli žiaci z bratislavských škôl a žiaci zo škôl z centra Košíc.
  • Najhoršie výsledky majú dlhodobo žiaci 5. ročníka z okresov Gelnica, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok. Výsledky žiakov z týchto škôl sú takmer o polovicu horšie v porovnaní s výsledkami žiakov bratislavských škôl.
  • Žiaci Bratislavského a Trenčianskeho kraja dosiahli významne lepšie výsledky ako celoslovenský priemer v matematike. Výsledky žiakov Prešovského a Košického kraja boli významne horšie ako celoslovenský priemer.
  • Z hľadiska analýz výsledkov na celoslovenskej úrovni dosiahli žiaci v teste z matematiky najvyššiu úspešnosť v úlohách z prvého tematického okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami. Najmenej úspešní boli v riešení aplikačných úloh. Úlohy z tematického okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, kombinatorika, dôvodenie a dôkazy, či už s výberom odpovede, alebo tvorbou odpovede, boli pre žiakov náročné.
  • V teste zo slovenčiny boli pre piatakov problematické prevažne otvorené úlohy, kde mali žiaci napísať krátku odpoveď. Náročnou pre nich bola najmä úloha zo zložky Komunikácia a sloh zameraná na určenie slohového útvaru podľa charakteristických znakov krátkej ukážky, a tiež úlohy zamerané na určovanie gramatických kategórií zo zložky Jazyk a komunikácia.

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ organizačne, metodicky a odborne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ, ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov pri prechode z 1. na 2. vzdelávací stupeň ZŠ.

Výsledky Testovania 5-2018 v púchovských základných školách:

Slavomír Flimmel, zdroj: www.minedu.sk