Ďakujeme, pán Jurči!

687

Dňa 24. apríla sa konalo Mestské zastupiteľstvo Mesta Púchov, na ktorom mali poslanci zvoliť spomedzi ôsmich uchádzačov hlavného kontrolóra mesta. Len pripomeniem, že mestské zastupiteľstvo vo februári tohto roku odvolalo vtedajšieho hlavného kontrolóra pána Mgr. Jurčiho, a to za zvlášť hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Za jeho odvolanie hlasovalo štrnásť poslancov. Poslanci konštatovali, že pán Mgr. Jurči nevykonával svoju kontrolnú činnosť dôsledne, o čom sa hovorí aj v protokoloch NKÚ, ktoré kontrolovalo MsBP.

A ako skončila voľba hlavného kontrolóra? Nijako, nekonala sa. Odvolaný hlavný kontrolór Mgr. Jurči doručil tesne pred zastupiteľstvom na mestský úrad kópiu žaloby na Mesto Púchov, ktorú podal na Krajskom súde v Trenčíne a v ktorej sa domáha neplatnosti uznesenia MsZ o jeho odvolaní z funkcie hlavného kontrolóra mesta. Zákon je zákon a ak bola podaná takáto žaloba, nesmie byť vykonaná nová voľba hlavného kontrolóra a musí sa počkať na rozhodnutie súdu. Uchádzači o post hlavného kontrolóra odišli domov, bez možnosti obhájiť svoju kandidatúru.

Z tohto stavu sa evidentne tešil bývalý primátor Mgr. Michalec, ktorý nás po dlhom čase, opäť poctil svojou originálnou prítomnosťou na mestskom zastupiteľstve a gestami a svojím diskusným príspevkom dával na známosť svoju prítomnosť. Tešil sa pravdepodobne z toho, že mesto bude bez hlavného kontrolóra, ktorý by sa určite s chuťou pustil do preverovania práce bývalého vedenia mesta, keď bol primátorom a do preverovania práce mestských spoločností a združení. Po žalobe podanej Mgr. Jurčim o neplatnosti jeho odvolania vie, že konanie na súde bude trvať niekoľko mesiacov, možno rokov.

Netušil však, že bývalý hlavný kontrolór Mgr. Jurči tým, že dočasne znemožnil voľbu nového hlavného kontrolóra, veľmi pomohol poslancom pri ich budúcom rozhodovaní. Poslanci sa totiž sťažovali na nedostatok informácií o kandidátoch, chýbal im možno aj osobný kontakt s uchádzačmi. Napriek tomu, že sme na voľbu hlavného kontrolóra využili maximum časovej lehoty, stanovenej zákonom, času bolo predsa len málo. Poslanci otvorene priznávali, že majú obavu o správnosti vlastného finálneho výberu pri počte kandidátov osem. Vďaka žalobe pána Mgr. Jurčiho, získali dostatok času na to, aby v budúcnosti zvolili toho najlepšieho.

Pán Mgr. Jurči si možno neuvedomil, že zákon o obecnom zriadení umožňuje vytvoriť na mestskom úrade oddelenie vnútornej kontroly, a to hlavne vtedy, keď z nejakého dôvodu nie je vykonávaná funkcia hlavného kontrolóra. Oddelenie vnútornej kontroly vytvorím v rámci kompetencií primátora mesta, a to zmenou a doplnením Organizačného poriadku mesta. Zákon hovorí, že okrem vedúceho pracovníka, musí byť na oddelení minimálne ešte jeden ďalší zamestnanec, takže namiesto jedného hlavného kontrolóra, budeme mať kontrolórov dvoch! Veľmi sa z toho teším a verím, že kontrolná činnosť mesta a mestských spoločností nebude zameraná len na súčasné obdobie, ale dobre sa pozrie aj na minulosť, keď bol primátorom Mgr. Michalec a hlavným kontrolórom Mgr. Jurči. A toho sa niekto veľmi, veľmi obáva.

Takže, pán Mgr. Jurči a kolektív, ani ste netušili, ako ste svojimi krokmi nechtiac pomohli našim poslancom a zároveň ste mestu umožnili pokračovať v tvrdej a nekompromisnej kontrole hospodárenia mesta a mestských spoločností, hlavne za obdobie, keď ste v čase vedenia mesta bývalým primátorom Mgr. Michalcom, kontrolovali – nekontrolovali Mestský úrad a mestské spoločnosti. Ešte raz, pán Mgr. Jurči, ĎAKUJEME!

Mgr. Rastislav Henek, primátor