Fašiangy v ZŠ Gorazdovej

517

V utorok 13. februára sme si spravili v škole fašiangy. Žiaci sa s radosťou prezliekli do masiek a jednotlivé triedy druhého stupňa si pripravili krátky fašiangový program. Malí žiaci sa v triedach s pani učiteľkami rozprávali o slovenskej tradícii fašiangov, kresťanských zvyklostiach, šiškách, pochovávaní basy a 40-dňovom pôste do Veľkej noci. V telocvični sa potom mohli vyblázniť pri hudbe a poobzerať si najrôznejšie masky od výmyslu sveta. Neskôr ich vystriedali veľkí žiaci druhého stupňa.

Okrem promenády masiek, každá trieda predviedla svoj fašiangový program. Bolo čo pozerať, masky boli rôznorodé. Od fašiangovo tradičných – cigánka, žobrák, starena, mladucha, mladý zať, anjel, kňaz, koza, kôň, rôzne zvieratká, až po netradičné – chirurg, zdravotná sestra, princezničky, víly, černokňažníci, batmani, spidermani, Charlieho anjeli, remeselníci. Zamaskovať sa nemali problém dokonca ani triedni učitelia, ktorí spoločne so žiakmi vystupovali v programe.

V programe sme najčastejšie počuli  pieseň Fašiangy, Turíce, ale i veršovanky a videli tanec či spev sprevádzaný hudobnými nástrojmi (harmonika, husle). Najpútavejším programom bola scénka tradičnej svadby so svojimi starými zvykmi. Deti sa tak mohli priamo vžiť do zvyklostí našich predkov a v stredu si pochutnať i na fašiangových šiškách v školskej jedálni. Fašiangy v našej škole sa stretli s veľkým ohlasom, o čom svedčila radosť a úsmev na tvárach žiakov. Tešíme sa na fašiangy o rok.

Mgr. Dominika Flimmelová