Futbalisti MŠK po uvoľnení opatrení s tréningom nezačali

132

Slovenský futbalový zväz vydal k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 21. apríla 2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport nasledovné usmernenie transformované na bezkontaktný tréning futbalistov. Vypracovali ho Peter Palenčík, generálny sekretár SFZ, MUDr. Pavel Malovič, manažér zdravotnej starostlivosti SFZ a Štefan Tarkovič, technický riaditeľ SFZ.

Podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka:

 • tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,
 • umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk,
 • skupina futbalistov aktívne zapojených do tréningovej činnosti na jednom športovisku nesmie
  v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na ihrisku viaceré skupiny, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m,
 • skupina futbalistov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozostupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení,
 • medzi aktívne zapojenými futbalistami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre,
 • hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,
 • všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť (tréner) a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,
 • v tréningu nebudú vykonávané kontaktné aktivity ako napríklad súbojové cvičenia dvoch, resp. viacerých hráčov,
 • na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,
 • zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (napríklad náhla nevoľnosť),
 • po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,
 • je povinnosťou futbalistov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,
 • pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,
 • osoba na to určená uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite, a v prípade, ak bude potvrdený pozitívny test na COVID-19, musia všetky dotknuté osoby postupovať v súlade s nariadeniami hlavného hygienika SR a ÚVZ SR,
 • v súčasnom období je dôležitá najmä alergologická anamnéza futbalistov, lebo v najbližších dvoch mesiacoch budú vrcholiť ťažkosti alergikov – slzenie, opuchy a svrbenie očí, nádcha, kašeľ, kýchanie. Tieto prejavy by mohli mylne poukazovať na nákazu COVID-19,
 • uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia.

Po uvoľnení prísnych opatrení začali niektoré druholigové kluby s prípravou na prípadné dohratie sezóny. Futbalisti MŠK Púchov sa však podľa manažéra klubu Mareka Šimáčka do tréningového procesu minulý týždeň ešte nezapojili. „Budeme si musieť zistiť ako presne môžeme postupovať pri možnej realizácii tréningového procesu nakoľko šatne, sprchy, WC nebudú môcť byť používané a taktiež z rozhodnutia krízového štábu mesta Púchov je až do odvolania uzavretý futbalový štadión,“ skonštatoval manažér. Postup pri realizácii tréningového procesu už SFZ špecifikoval, problémom tak zatiaľ zostávajú uzatvorené športoviská.

(pok), ilustračné foto: S. Flimmel