Informácia pre odberateľov tepla

149

S príchodom jesenných mesiacov sa spotrebitelia tepla každoročne dopytujú o možnosti skoršieho spustenia vykurovania ako stanovuje vyhláška.

Podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č.152/2005 Z.z. sa vykurovacie obdobie začína 1. septembra a končí 31. mája v nasledujúcom roku. Dodávatelia tepla musia spustiť vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.

Ak je záujem spotrebiteľov o spustenie dodávky tepla na vykurovanie v čase pred povinným začiatkom vykurovania, môže spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Púchov dodávku tepla pre spotrebiteľov zabezpečiť aj skôr. Je však potrebné, aby správca, predseda spoločenstva alebo štatutárny zástupca odberateľa o spustenie dodávky tepla oficiálne požiadal. Požiadať je možné formou písomnej žiadosti, v ktorej bude uvedený dátum spustenia vykurovania. Podpísanú žiadosť je možné doručiť osobne do sídla našej spoločnosti, alebo zaslať e-mailom na adresu sekretariat@msbp.sk. Nasledujúci deň po doručení žiadosti pracovníci MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. Púchov spustia vykurovanie.

MsBP Púchov