JUDr. A. Školek odpovedal na otázky poslancov

371
Poslanec P. Bílik v diskusii na zastupiteľstve požiadal mestského právnika JUDr. A. Školeka, aby informoval poslancov o súdnych sporoch mesta a mestských spoločností.

Spoločnosti M. Dokupila versus mesto

JUDr. A. Školek vo svojej odpovedi uviedol, že mesto vedie niekoľko sporov so spoločnosťami, v ktorých ako spoločník, resp. konateľ pôsobil Miroslav Dokupil. Spoločnosti M. Dokupila žalujú mesto v siedmych sporoch o náhradu škody v celkovej výške viac ako 331.000,- € a mesto Púchov žaluje M. Dokupila, resp. spoločnosti na neho prepojené v troch sporoch o vydanie bezdôvodného obohatenia (neplatenie nájmu za pozemok pod starým domom kultúry) v celkovej výške viac ako 137.000,- €. Najväčšiu kauzu – žalobu spoločnosti REALITY VĚRITEL CZ s.r.o. o zaplatenie 233.000,- € okresný súd zamietol a krajský súd rozsudok potvrdil. Aj v ostatných konaniach právny zástupca mesta uviedol, že predpokladá úspech v sporoch v prospech mesta.

Spoločnosť Eurobuilding, a.s. versus mesto

Spoločnosť Eurobuilding, a.s. žaluje Mesto Púchov v dvoch kauzách na okresnom súde o zaplatenie cca 328.000,- € a 6.900,- €. Ide o spoločnosť, ktorá stavala nové divadlo, pričom vznikli problémy s dodatočnými stavebnými prácami a odovzdaním stavebného diela. Mesto Púchov už v roku 2010 odstúpilo od Zmluvy o dielo z dôvodu neplnenia tejto zmluvy. Dodávateľ, Eurobuilding a.s., napriek výzve o vydanie, objekt mestu nevydal s tým, že ho viac ako rok strážil za cenu takmer 100.000,- €. Dodávateľ navyše požaduje aj úrok z omeškania, ktorý od roku 2010 predstavuje ďalších cca 300.000,- €. JUDr. A. Školek vyslovil údiv nad tým, že mesto vedené vtedajším primátorom mesta M. Michalcom neuplatnilo zmluvnú sankciu viac ako 1.900,- €/denne, ktorá je už bohužiaľ premlčaná. Ak by sa táto sankcia v minulosti uplatnila, nemuselo by sa dnes mesto obávať, že bude musieť platiť spoločnosti Eurobuilding, a.s. státisíce eur, pretože by sa pohľadávky vzájomne započítali.

MsBP versus Ing. V. Motúz a Ing. A. Šamánek

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. (MsBP) vedie súdne spory s bývalými konateľmi a spoluvlastníkmi spoločnosti Ing. Vladimírom Motúzom a Ing. Andrejom Šamánkom, ktorí žiadajú zrušenie ich účasti v spoločnosti a na základe toho potom o vyplatenie cca 265.000,- € a 450.000,- € ako vyrovnávajúceho podielu v spoločnosti, pričom navýšenie základného imania spoločnosti bolo vykonané výlučne z prostriedkov Mesta Púchov. Minoritní spoločníci Ing. Motúz a Ing. Šamánek, teda žiadajú vyplatiť svoje podiely napriek tomu, že oni z vlastných prostriedkov základné imanie spoločnosti nenavyšovali. Toto protiprávne navyšovanie základného imania minoritných spoločníkov, podiel na hlasovacích právach a podiel na zisku je predmetom vyšetrovania na Prezídiu Policajného zboru – NAKA. Títo bývalí konatelia spoločnosti navyše žiadajú zaplatenie ročných odmien za výkon manažérskej funkcie za roky 2014 a 2015 vo výške 22.349,- € (Ing. Motúz) a 16.956,- € (Ing. Šamánek), ktorých vyplatenie podlieha schváleniu Valným zhromaždením spoločnosti. Valné zhromaždenie odmeny konateľom neschválilo.

Predaj siete chráničiek mestskej informačnej siete

MsBP už v decembri 2016 podal na Prezídium Policajného zboru žiadosť o prešetrenie, či nedošlo k spáchaniu trestného činu, pretože zistil nevýhodný predaj siete chráničiek mestskej informačnej siete, v čase keď primátorom mesta bol M. Michalec. V roku 2008 poslanci schválili Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 135/2008 o predaji siete chráničiek, pričom v uznesení sa kúpna cena neuvádzala. Valné zhromaždenie MsBP odsúhlasilo v roku 2009 predaj siete chráničiek spoločnosti SWAN, a.s. za cenu 434.800,- €, ktorú vypočítal Ing. Ižvolt – ekonomický námestník spoločnosti. Po pol roku na to zrušilo mestské zastupiteľstvo Uznesenie č. 135/2008, na základe ktorého Valné zhromaždenie MsBP rozhodlo o znížení už schválenej ceny chráničiek a optického kábla na cca 83.000,- € (nakoniec sa predali za cca 66.000,- €).Predmetom vyšetrovania na Prezídiu Policajného zboru – NAKA je aj predaj obchodného podielu v spoločnosti TKR, pričom pri stanovení ceny bol ocenený iba hmotný majetok a nebol ocenený aj nehmotný majetok (know how) – zmluvy s cca 3.800 zmluvnými partnermi.

Polemika s poslancom M. Kubičárom

JUDr. A. Školek sa na rokovaní MsZ opýtal poslanca M. Kubičára, ktorý sa často sám pasuje do role morálnej autority vo vzťahu k druhým, kde bola jeho morálka v čase, keď ako poslanec svojim hlasovaním umožnil schváliť uznesenie MsZ bez uvedenia kúpnej ceny a v konečnom dôsledku umožnil tak predaj siete chráničiek a optického kábla z pôvodne stanovenej ceny 434.800,- € za kúpnu cenu cca 66.000,- €. JUDr. A. Školek zároveň pripomenul, že kúpna cena za sieť chráničiek v čiastke 434.800€ bola stanovená súčtom ceny za chráničky, pomernou čiastkou úroku z úveru a pomernou čiastkou stavebných prác. Do kúpnej ceny však nebola započítaná hodnota optického kábla – mikrotrubičiek, ktoré sa v chráničke v čase uzatvárania kúpnej zmluvy nachádzali.

Poslanec M. Kubičár požiadal mestského právnika, aby vymenoval všetkých poslancov z terajšieho zastupiteľstva, ktorí vtedy o predaji mestskej informačnej siete rozhodovali a začal ich sám menovať – H. Šulcová, V. Bršiak… Vyzval ich, aby sa postavili, a aby sa aj oni pred verejnosťou zodpovedali. JUDr. A. Školek mu pripomenul, že v roku 2008 z prítomných poslancov za sporné uznesenie hlasoval len poslanec M. Kubičár, poslankyňa J. Andreánska, ktorá sa už v pléne nenachádza a R. Varga, ktorý už poslancom nie je. Poslanec V. Bršiak sa na hlasovaní o predaji chráničiek nezúčastnil a poslankyňa H. Šulcová sa pri hlasovaní zdržala. M. Kubičár sa poslancovi V. Bršiakovi za krivé obvinenie neospravedlnil, ale obhajoval sa tvrdením, že vtedy ešte nebol Michalcovým viceprimátorom a keď sa ním v roku 2009 stal, bola jeho pozícia viceprimátora len formálna a reprezentatívna. Nakoniec radšej zaviedol reč na obhajobu Gymnázia Púchov, ktorého je riaditeľom, a ktoré pod jeho dlhoročným vedením dosahuje v porovnaní s inými školami slabé výsledky.

Po skončení MsZ informoval JUDr. A. Školek redakciu Púchovských novín, že v zastúpení MsBP poslal Ing. V. Motúzovi pokus o pokonávku, v ktorom žiada o náhradu škody v čiastke 368.437,-€ ako rozdiel medzi kúpnou cenou za sieť chráničiek stanovenú Valným zhromaždením vo výške 434.800,- € a kúpnou cenou, za ktorú bola nakoniec sieť chráničiek predaná.

Text a foto: Slavomír Flimmel