Kto musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2024?

85

Ak ste vlani v meste Púchov – katastrálne územie Púchov, Nosice, Horné Kočkovce, Vieska Bezdedov, Ihrište, Hoštiná kúpili, predali, zdedili, vydražili alebo darovali nehnuteľnosť, prípadne ste absolvovali vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vznikla Vám povinnosť podať správcovi dane, ktorým je mesto Púchov, daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2023. Pokiaľ ste tak neurobili v priebehu roka, kedy vznikli pomenované skutočnosti, môžete tak urobiť do 31. januára 2024. Referentka daní a poplatkov Mestského úradu Púchov v tejto súvislosti upozorňuje, že povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti má aj občan alebo podnikateľ, ktorému daňová povinnosť napríklad predajom nehnuteľnosti zanikla. Na základe takéhoto podaného daňového priznania mesto Púchov vyrubí príslušnú daň, ktorú môžu občania alebo podnikatelia uhradiť buď prevodom na účet, alebo zaplatením v hotovosti do pokladne (podateľňa MsÚ, číslo dverí 15). Nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti majú občania, ktorí v priebehu roka 2023 dovŕšili 70 rokov, ktorým sa automaticky uplatní 50-percentná úľava z dane za byt alebo stavbu určenú na bývanie.

MsÚ Púchov, ilustr. foto: pixabay