Kvôli zvýšenému nebezpečenstvu vzniku požiarov hasiči zakázali v lese klásť ohne, fajčiť alebo vypaľovať trávy

207
Foto: M. Podmaník.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici (OR HaZZ) vyhlásilo oddnes 3. augusta čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v okresoch Púchov a Považská Bystrica.

Ako informuje OR HaZZ v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Na lesných pozemkoch platí pre fyzické osoby zákaz najmä fajčenia a odhadzovania tlejúcich predmetov, zákaz vypaľovania porastov a biologického odpadu, zákaz zakladania ohňa v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Ďalej hasiči informujú, že vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov sú povinní zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v okresoch Považská Bystrica a Púchov platí do odvolania.

-r-