Medzinárodný rok skla môže oslavovať aj mesto Púchov vďaka Spojenej škole, I. Krasku 491 Púchov

372

Organizácia Spojených Národov vyhlásila rok 2022 za Medzinárodný rok skla. Sklo má totiž nielen ekologický ale aj vedecký, ekonomický, ale aj kultúrny potenciál. Medzinárodný rok skla si môže pripomínať aj mesto Púchov vďaka Spojenej škole, I. Krasku Púchov, ktorá od roku 2019 spája na Kolonke dve školy Strednú odbornú školu sklársku a Strednú odbornú školu. Aká je história sklárskeho vzdelávania v regióne?

Založenie sklárskej školy malo obrovský význam pre slovenský sklársky priemysel. Vznik školy sa spája s rokom 1892, kedy vznikla najväčšia sklárska rodinná firma Schreiberovcov v Lednických Rovniach. V roku 1949 sa v Stredisku pracujúceho dorastu, neskôr v Závodnej učňovskej škole začali pripravovať prví mladí sklári v troch učebných odboroch, podľa potreby vtedajšej sklárne. I keď učňovské školstvo malo pri Spojených sklárňach už určité tradície, s výchovou sklárskych technikov – stredoškolákov sa prvýkrát začalo v školskom roku 1958-1959 v Bratislave pri SPŠCH s novokoncipovaným odborom – technológia skla. Nasledujúci rok pokračoval už v novootvorených priestoroch v Lednických Rovniach, kde okrem dennej formy štúdia boli otvorené aj mimoriadne formy štúdia – večerné, diaľkové a externé. V roku 1970 bolo teoretické vyučovanie vyčlenené do novozrekonštruovaných priestorov Strednej priemyselnej školy chemickej v Púchove a rozšírilo svoje učebné odbory. S rokom 1978 sa teoretická výučba opäť realizovala v Lednických Rovniach a príprava sa rozšírila o ďalšie učebné odbory: strojník sklárskych automatov, mechanik – opravár, obrábač kovov a sklárska výroba. V roku 1982 sa vytvorilo Stredné odborné učilište sklárske (SOU) ako najväčšie sklárske učilište s 224 žiakmi. Dôležitým krokom bolo otvorenie študijného odboru umelecko-remeselné spracovanie skla v roku 1988 a škola mohla v sklárskom odbore ponúknuť úplné stredné vzdelanie s maturitou.

Vývoj školy nezastal ani v nasledujúcom desaťročí. V roku 1993 vznikla popri učilišti Stredná priemyselná škola sklárska so zameraním na prípravu samostatných umeleckých výtvarníkov a tento zámer sa posilnil jej zmenou na Školu úžitkového výtvarníctva (ŠÚV). Zlúčením oboch škôl SOU a ŠÚV v roku 2001 vznikla Združená stredná škola sklárska, ktorá otvorila ďalšie nové odbory a možnosť pomaturitného vzdelávania. Napokon v roku 2008 dostala škola názov Stredná odborná škola sklárska, ktorý škola nesie dodnes.

Dynamický vývoj školy a zmeny neskončili, škola poskytovala odborné vzdelávanie v širokom spektre technického aj umeleckého zamerania. Od roku 2015 začala projekt duálneho vzdelávania s podporou najväčších sklárskych firiem na Slovensku – miestneho výrobcu nápojového skla Rona, výrobcu obalového skla Vetropack v Nemšovej, a výrobcu Freedom Juniors v Čadci, ktoré čelia nedostatku kvalifikovaných pracovníkov. Študenti majú možnosť získať cenné praktické skúsenosti priamo v technicky a technologicky vyspelých prevádzkach a pripraviť sa na výkon povolania.

Od septembra 2019 uzatvorila škola kapitolu svojej existencie v Lednických Rovniach v tesnej blízkosti miestnej sklárne Rona a presťahovala sa do nového sídla v Púchove. Spojením SOŠ I. Kraska v Púchove a SOŠ sklárskej vznikla Spojená škola I. Krasku, v ktorej pokračuje aj sklárske vzdelávanie. Stredná odborná škola sklárska pripravuje pre budúcich odborníkov v školskom roku 2022/2023 vzdelanie:
Výtvarné spracúvanie skla
 – výroba sklenej vitráže
 – maľovanie a leptanie skla
Mechanik nastavovač
Operátor sklárskej výroby
 – brúsenie skla
 – výroba dutého a lisovaného skla

Umelecko-remeselné zameranie prezentuje štúdium odboru Výtvarné spracúvanie skla so zameraním na výrobu sklenej vitráže a maľbu skla. Okrem toho si absolventi školy po skončení maturity môžu dorobiť aj vyššie pomaturitné štúdium, kde získavajú akademický titul DiS. Kto má záujem o umelecké vzdelanie, môže pokračovať v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave alebo na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, či pedagogických VŠ. Za roky svojej existencie škola pripravila do života veľa v praxi uznávaných odborníkov a špičkových dizajnérov/výtvarníkov v sklárskych profesiách.

Bývalý absolvent Patrik Illo je predstaviteľ súčasného vizuálneho umenia a rešpektovaný sklársky dizajnér. Pôsobí ako hlavný dizajnér a vizuálny umelec v spoločnosti Rona a.s. Venuje sa dizajnu skla, experimentálnemu dizajnu, tvorbe objektov a inštalácií. Od roku 2010 je vedúcim Ateliéru SKLO na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je laureátom viacerých cien udeľovaných za dizajn. Svoje práce prezentuje na samostatných aj skupinových výstavách na Slovensku a v zahraničí ako aj v rôznych publikovaných zbierkach. Ďalším úspešným sklárom a podnikateľom je púchovský rodák Peter Ďuriš, a takto by sme mohli pokračovať v písaní ešte veľmi dlhého zoznamu úspešných absolventov.

Sklárska škola sa zapája do rôznych medzinárodných projektov, vrámci ktorých žiaci školy mali možnosť zúčastniť sa na stážach v renomovaných firmách a vzdelávacích inštitúciách v Taliansku, Španielsku, Čechách, Rakúsku a Francúzsku. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú na odborných súťažiach poriadaných MH a MŠ SR, sympóziách, kultúrnych a vedomostných podujatiach, ale aj na rôznych prezentačno-predajných výstavách. Žiaci sa svojími výrobkami môžu pýšiť na ministerstve školstva alebo v Trenčianskom samosprávnom kraji a iných organizáciách. Ich prácu ako aj prácu ďalších kreatívnych študijných odborov je možné vidieť na pripravovanej marcovej výstave v Mestskom Divadle Púchov, na ktorú Vás srdečne pozývame. Oslavujte tak Medzinárodný rok skla spolu s nami.

Inkluzívny tím Spojenej školy Púchov