Mesto Púchov ide podporiť ďalšie športové aktivity na základných školách pre deti na prvom stupni

484

Športová akadémia olympijského víťaza a majstra sveta v atletike Mateja Tótha je jedinečný projekt pre deti mladšieho školského veku. Ambíciou O2 Športovej akadémie Mateja Tótha je ponúknuť celoročnú aktivitu pre deti, s prepracovanou metodikou a jedinečným tréningovým programom.

Začiatkom júna 2023 sa na ZŠ s MŠ Slovanská konalo stretnutie zástupcu akadémie Slavomíra Kučeru s primátorkou mesta Katarínou Henekovou a vedením ostatných púchovských základných škôl, kde im bol predstavený projekt akadémie. V prípade záujmu rodičov a žiakov je mesto pripravené podporiť zapojenie aj ostatných základných škôl do projektu O2 Športovej akadémie M.Tótha.

Pilotný projekt v rámci mesta s touto akadémiou prebieha na ZŠ Slovanská v Púchove, kde je zapojených 20 detí z 1.stupňa. Trénuje ich tréner – koordinátor Michal Kalma, ktorý je zamestnancom školy a bol preškolený na tieto aktivity. Tréningy prebiehajú dvakrát týždenne po 60 min. Škola získala vďaka projektu pomôcky, metodiky, plány, deti získali tričká, ďalšie drobnosti a hlavne možnosť zdravého pohybu.

O2 Športová akadémia M. Tótha je celoslovenský projekt s cieľom ponúknuť kvalitnú voľnočasovú aktivitu v podobe pravidelných športových krúžkov. Pohybový program Akadémie je špeciálne vytvorený pre základné školy. Deti navštevujú športový krúžok dvakrát týždenne a športujú pod vedením vyškolených trénerov. Každý tréner O2 Športovej akadémie Mateja Tótha sa riadi ročným časovo-tématickým plánom a využíva tréningové prostriedky, ktoré sú súčasťou tréningového programu, zapracovaného do jedinečnej metodiky pre materské školy „Metodika – športový tréning detí“. Každý člen má vytvorený ročný tréningový plán s optimálnym počtom tréningových jednotiek, ktoré podmieňujú rozvoj pohybových schopností v danej vekovej kategórii. Celkový čas zaťaženia v jednej tréningovej jednotke je 60 minút.

Jedinečnosť O2 Športovej akadémie M.Tótha tkvie v unikátnom a prelomovom tréningovom programe. Akadémia využíva moderné pohľady na pohyb detského tela. Aplikuje princípy neuromuskulárneho riadenia pohybu. To znamená, že každý človek využíva programy uložené v centrálnej nervovej sústave, a tie potom premieňa pomocou svalov na výsledný pohyb. V tréningovom procese dbá na zmenu patologických a posilnenie fyziologických programov. Využíva vývojovú kineziológiu, ktorá počas prvého roku života dieťaťa zabezpečuje jeho vertikalizáciu. Sú to programy, s ktorými sa rodíme, sú teda geneticky dané. Pomocou cvičení a hier deti dokážu mobilizovať a zdokonaľovať mozgové funkcie, čoho dôsledkom sa stáva pohyb cieľavedomejší a u detí sa prejavuje výraznejšia túžba po športovej činnosti.

Primátorka mesta k danému projektu uviedla: „Už niekoľko mesiacov sledujem aktivity Športovej akadémie Mateja Tótha a musím povedať, že ma tento projekt presvedčil, že môže pomôcť deťom nielen vo fyzickom ale aj duševnom rozvoji. Je možnosťou naučiť deti vnímať šport a svoje fyzické možnosti tela úplne iným spôsobom a zároveň ich pripraviť na voľbu športu, ktorému sa chcú venovať aktívnejšie. Ide o projekt, ktorý je venovaný najmladším školákom, kde je najväčšia možnosť ovplyvniť ich vzťah k pohybu a športu ako takému. Výhodou je, že „výučba“ prebieha na školách, ktoré deti navštevujú v popoludňajších hodinách počas školského klubu detí, a teda nemusia rodičia zabezpečovať presun detí na iné športovisko. Verím, že sa tento projekt stretne v meste s pozitívnym ohlasom nielen detí ale aj rodičov. Ďakujem aj vedeniu a pedagógom základných škôl za ich nadšenie a zapojenie do tohto procesu zlepšenia kvality aktivít pre deti prvého stupňa. Držím päste a prajem veľa úspechov.“

MsÚ