MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. má nového konateľa

607

Na základe odporučenia výberovej komisie poslanci mestského zastupiteľstva dňa 28.2.2018 schválili do funkcie konateľa spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Ing. Tibora Luhového.

Mesto Púchov vypísalo výberové konanie na nového konateľa tejto mestskej spoločnosti, pretože predchádzajúci konateľ spoločnosti Ing. Viliam Karas sa ku dňu 13.11.2017 vzdal svojej funkcie. Ing. Tibor Luhový doteraz pracoval v mestskej spoločnosti Púchov servis s.r.o. ako projektový manažér. Svoju víziu riadenia spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. rozdelil na štyri základné oblasti: technickú, ekonomickú, personálnu a rozvoja spoločnosti, ktorých komplexné riešenie je základným predpokladom pre zvýšenie efektívnosti prevádzky spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

Ing. Tibor Luhový ako nový konateľ spoločnosti prezentoval výberovej komisii a poslancom mestského zastupiteľstva niektoré prioritné akcie plánované na najbližšie obdobie svojej činnosti:

  • aktualizovať koncepciu rozvoja mesta Púchov v oblasti zásobovania teplom (v súčasnosti platná bola vypracovaná v roku 2005),
  • vypracovať energetický audit centrálnej sústavy zásobovania teplom mesta,
  • aplikovať výsledky energetického auditu s cieľom zvýšiť efektívnosť výroby a distribúcie tepla sústavy CZT,
  • zabezpečiť centrálny zber dát z meračov tepla a vody tak, aby bolo možné vykonávať automatický odpočet množstva dodaného tepla do jednotlivých odberných miest s prepojením na fakturáciu.

Základným cieľom činnosti spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. je podľa nového konateľa zabezpečenie pre všetkých odberateľov tepla bezpečnú, spoľahlivú a maximálne efektívnu dodávku tepla s využitím moderných technických prostriedkov najmä aplikáciou obnoviteľných zdrojov.