Na Komisii výstavby aj o rekonštrukcii ZŠ Komenského

505

Žiadosť o stanovisko k umiestneniu zásobníka na plyn – pre vykurovanie reštaurácie Pod brezou

Žiadateľ podal žiadosť na náhradné, plynové vykurovanie k reštaurácii pod Brezou z dôvodu nerentabilnosti doterajšieho elektrického vykurovania. Za týmto účelom žiadal prenájom pozemku o rozlohe 15m2. Komisia vyhodnotila z estetického a bezpečnostného hľadiska takéto riešenie do centra mesta ako nevhodné.

 

Stanovisko k žiadosti o odkúpenie pozemku – Detské zábavné centrum – HC Capital

Jedná sa o odkúpenie parcely pri energobloku v časti Marczibányiho záhrady o rozlohe 557m2. Žiadosť investora, ktorý plánuje v budove energobloku zriadiť detské zábavné centrum, mala komisia na stole už na svojom septembrovom rokovaní. Viacerí členovia komisie videli problém v prípadnom oplotení pozemku: „Stále bojujeme s tým, aby sa v centre mesta pozemky neoplocovali.“ povedala vedúca Oddelenia výstavby a životného prostredia Daniela Šicová. Podľa M. Kubičára má však celá vec aj iný rozmer: „Územie je veľmi malé s obrovskou koncentráciou ľudí. Mali by sme ctiť princíp, že verejné priestory sa nepredávajú. Podľa mňa má záhrada potenciál rozvinúť sa do normálneho mestského verejného priestoru bez komerčných aktivít.“ Žiadosť teda bude predmetom ďalšieho rokovania, vyjadria sa k nej aj poslanci MsZ za miestnu časť (M. Kubičár, J. Andreánska, R. Hvizdák).

 

Návrh akcií zaradených do rozpočtu 2016 za oddelenie výstavby a ŽP

Ako prioritnú označila D. Šicová v tomto bode výmenu okien a zateplenie ZŠ Komenského. Projekt počíta so sumou 800 000€, predpokladá sa však, že táto môže súťažou klesnúť. Pri rekonštrukcii by mohli pomôcť aj peniaze z envirofondu – žiadosť je podaná na maximálnu možnú sumu 200 000€. Na ZŠ Komenského sa počíta aj so zriadením škôlky v priestoroch dielní. Predpokladané náklady činia 200 000€. Výber dodávateľa na túto aktivitu je v pláne začiatkom budúceho roka, realizácia by mala prebiehať počas roka 2016.

V ďalších investičných akciách má mesto spoluúčasť, keďže sú v zásobníku projektov RIÚS (regionálne integrované územné stratégie). Ide o rekonštrukciu toaliet na ZŠ Slovanská, rekonštrukciu ZŠ Gorazdova, amfiteátru Ilonka, ,vnútrobloku Ferka Urbánka – Royova, ukončenie dopravnej infraštruktúry Dvory, rekonštrukciu komunikácií v Hrabovke, doplnenie splaškovej kanalizácie na požiarnej zbrojnici v Horných Kočkovciach, rekonštrukciu Domu kultúry Ihrište či rekonštrukciu ulice Hurbanova.

 

Informácia o PHSR

PHSR mesta Púchov na obdobie rokov 2015 – 2022 je zverejnený na webe mesta aj Púchovských novín. Občania ho môžu pripomienkovať do 7. decembra, 10. decembra pôjde dokument na schválenie Mestskému zastupiteľstvu.

 

Informácia o investičných akciách – realizácie + projekty

D. Šicová Informovala o ukončení prác na hydroizolácii ZUŠ a rekonštrukcii zatekajúcej strechy domu smútku v Horných Kočkovciach. Tá by mala byť dokončená do 15.decembra tohto roku. V rovnakom termíne by malo byť hotové aj uloženie a predĺženie vodovodu v Záskalí a odstavné parkovisko pri cintorínoch v Hrabovke a na Vieske. V druhom prípade pôjde o zemné práce (úprava priestoru štrkom), nie stavebné.

-lef-