Na Lachovci vznikne Lesopark s náučným chodníkom

223

Poslanci MsZ na júnovom zasadnutí schválili architektonicko-urbanistickú štúdiu KONCEPCIA LESOPARKU. Generálny projektant Ing. arch. Marek Guga s kolektívom autorov v nej spracovali celkovú koncepciu Lesoparku a náučného chodníka v lokalite Lachovec.

Zámerom mesta Púchov je zvýšenie príťažlivosti lokality na rekreáciu a oddych obyvateľov aktívnym spôsobom a pritiahnutie väčšieho počtu návštevníkov aj z okolitých regiónov. Hlavným cieľom je vytvorenie koncepčne uceleného Lesoparku a vybudovanie výchovno–vzdelávacej, kultúrno zážitkovej, športovo relaxačnej trasy so zameraním na históriu miesta, ochranu prírody, krajiny a biodiverzity s podporením zážitkových, rekreačných, kultúrno spoločenských a športových funkcii podporených výstavbou historicko-prírodovedného náučného chodníka.

Účelom budúceho Lesoparku a náučného chodníka je príťažlivým spôsobom spropagovať kultúrne, historické a prírodné zaujímavosti mesta a jeho okolia. Plánovaný náučný chodník sa bude napájať na jestvujúce turistické značenie – žltá značka na vrch Lachovec, ktorým je možné pokračovať až na hrebeň Javorníkov. Žltou značkou sa návštevníci plánovaného náučného chodníka dostanú k Púchovskej skale, k miestu archeologických nálezísk tzv. Púchovskej kultúry.

Navrhované funkcie Lesoparku a náučného chodníka „Pamäť lesa“ sú:

1. Správa mestského lesa – zabezpečenie ochrany a starostlivosti.
2. Služby verejnosti – herné prvky, informačné tabule, lavičky, ležadlá pre návštevníkov, ohniská a piknikové miesta v blízkosti amfiteátra, stojany na bicykle, lesná učebňa, prírodná klubovňa, zážitkové prírodné detské ihrisko, hradisko v najvyššom mieste lesoparku, exteriérové cvičebné prvky, kyslíková dráha, workout v lese, toalety pre návštevníkov.

Členenie náučného chodníka na jednotlivé infobody

Autorka navrhovaného náučného chodníka Ing. Danka Palkechová rozčlenila trasu chodníka na niekoľko bodov, na ktorých budú umiestnené informačné tabule:

T1 – Úvodná tabuľa, vstupná brána – 3 ks
T2 – Včely a iný hmyz
T3 – Prírodné pomery územia
T4 – Stromy a kry
T5 – Jubilejný háj – história
T6 – Les a jeho spoločenstvá
T7 – História amfiteátra
T8 – Vtáky nášho lesa
T9 – Púchovská kultúra
T10 – Turistické trasy a jaseň – kráľ lesa
T11 – Živočíchy
T12 – Lesná učebňa / Čo to tu rastie?

Infobod „Jubilejný háj“ – história

Jubilejné háje sa vysádzali pri príležitosti 10. výročia trvania prvej ČSR. V Púchove bol Jubilejný háj na Lachovci vysadený stromami presne 28. októbra 1928, skladba vysadených stromov a ich umiestnenie bolo uspôsobené tak, aby pri pohľade z diaľky vytvárali letopočet 1928. Nápis „1928“ mal byť podľa pamätníkov viditeľný od železničnej stanice. K 30. výročiu vzniku ČSR tu bol osadený pamätník s letopočtami 1918 – 1948, ktorý sa dlhú dobu považoval za už neexistujúci. Primátorka informovala, že pamätný kameň bol zo strany jeho nálezcu odovzdaný mestu v tomto roku a je momentálne uschovaný, pričom bude uložený v Púchovskom múzeu. Na jeho počesť bude osadený nový pamätný kameň vo forme výtvarného diela „Pamäť lesa“, ktorý bude takouto formou pripomínať všetky historické udalosti s tým spojené širokej verejnosti.

Projekt rieši infobod „Jubilejný háj“ ako nový pamätník s odpočívadlom a vyhliadkou na mesto Púchov. Formu výtvarného diela tvorí vertikálny blok z pieskovca v proporciách zlatého rezu osadeného centrálne v kruhovej dispozícií na kovovej podnoži. Samotný pieskovcový monolit je reliéfne členený motívom priehľadu štruktúry stromov lesa, zvetraným reliéfom dreva, vytvára určitú zhmotnenú pamäť lesa. Autorom výtvarného diela „Pamäť Lesa“ je akad. sochár Igor Mosný. Okrem sochy projekt navrhuje terénne sadové úpravy, spevnené plochy s polkruhovou lavičkou a informačnou tabuľou. Osvetlenie priestoru rieši LED-pásmi s fotovoltaikou na stromoch.

Pripravovaný Náučný chodník „Pamäť lesa“ bude viesť Lesoparkom cez amfiteáter Ilonka s nadväznosťou na významné archeologické nálezisko Púchovskej kultúry – Púchovskú skalu. Tým na riešenej lokalite vzniknú všetky predpoklady pre vytvorenie zmysluplného atraktívneho miesta pre stretávanie, lesnú pedagogiku, kultúrne aj spoločenské vyžitie, rekreačno-odpočinkové miesto s výhľadom na Púchov pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Vznikne nový atraktívny bod na turistickej mape a dôvod návštev a pohybu v prírode.

V závere koncepcie autori píšu, že nový symbolický základný kameň Jubilejného hája symbolizuje vznik –„znovuzrodenie“ Jubilejného lesoparku, čím sa začne jeho ďalší vývoj a odkaz pre budúce generácie. V neposlednom rade sa umožní symbolické znovuobnovenie kultúrnej funkcie v minulosti tak obľúbeného a populárneho priestoru Lesného amfiteátra. Zatraktívni sa tým ďalšia lokalita mesta Púchov s jeho bohatou históriou ktorá sa odvíja od Púchovskej kultúry.

Rekonštrukcia Amfiteátra Ilonka

Amfiteáter Ilonka je miestnymi ľuďmi prezývaný aj amfiteáter Kocka. Jeho pomenovanie Ilonka pochádza z mena bývalej chaty, ktorá sa pôvodne na tomto mieste nachádzala. Amfiteáter bol postavený v r. 1949 a pôvodne slúžil a aj dodnes slúži na kultúrne vystúpenia, ktoré sa konajú v rámci folklórneho festivalu s názvom „Folklórny Púchov“. V roku 1982 sa uskutočnil prvý ročník folklórneho festivalu pod názvom „Folklórne slávnosti mieru“, ktorý bol spojený s tzv. „Medzinárodným družstevným dňom“. V ďalších ročníkoch sa pozmenil názov festivalu na „Ľudové slávnosti mieru“ a bol spájaný s „Obvodovým družstevným dňom“.

Navrhovaný infobod bude situovaný v blízkosti bývalého javiska letného amfiteátra, pohľadovo orientovaný smerom k hľadisku. V časti pod javiskom bude situované odpočinkové a piknikové miesto pre návštevníkov, ktoré bude pozostávať z vybudovaného ohniska, lavičiek, zastrešeného stola s lavičkami a stojanov na bicykle. Na strieške bude vytvorená vegetačná strecha. Na ľavej strane od hľadiska bude vybudované tzv. ležovisko, na ktoré si bude môcť návštevník umiestniť deku, ležadlo, sedací vak a pod. Táto časť poskytne návštevníkom možnosť odpočinku a občerstvenia.

Pikniková zóna bude doplnená o dva malé prvky na hranie / fyzickú aktivitu pre menšie deti (cca do 10 rokov) a pocitový chodník. Pocitový chodník umožňuje deťom prostredníctvom pocitov a hmatových receptorov na chodidlách spoznávať rozličné prírodné materiály. Je určený na chodenie bez topánok a so zaviazanými očami, čím sa u detí rozvíja koordinácia, motorika, rovnováha a spevňuje sa klenba chodidla.

Poslanci MsZ schválili návrh primátorky Kataríny Henekovej na úpravu rozpočtu mesta Púchov tak, aby rekonštrukcia Amfiteátra Ilonka mohla začať už v najbližšom období. Primátorka Katarína Heneková uviedla: „Veľmi ma teší, že sa poslanci stotožnili s návrhom rekonštrukcie Amfiteátru Ilonka, ktorý bude ďalším spoločným nosným projektom a dnešným odsúhlasením môžeme začať s verejným obstarávaním na dodávateľa stavebných prác. Verím, že na jar roku 2022 bude amfiteáter zrealizovaný a známe folklórne slávnosti, pod názvom Folklórny Púchov, budú môcť byť uskutočnené práve v tomto areáli. Som presvedčená, že v spojitosti projektu Lesoparku a Pamäte Lesa, budeme môcť vytvoriť krásny celok, ktorí občania využijú na relax, oddych i kultúrne vyžitie”.

Slavomír Flimmel