Negatívny ekonomický dopad sa nášmu okresu zatiaľ vyhýba

303

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu sa podpísali aj na fungovaní verejných inštitúcií, medzi ktoré patria tiež úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Inak tomu nie je ani v našom meste. Viac o prijatých opatreniach ako aj dopade na ekonomickú situáciu v našom okrese nám povedal Ján Harant, riaditeľ ÚPSVaR v Považskej Bystrici.

Opatrení, ktoré musel úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v našom meste prijať, bolo viacero. – V prvom rade bolo našou povinnosťou zo strany vedenia úradu zabezpečiť pre našich zamestnancov zvýšenú ochranu zdravia pri výkone svojej práce. Nakoľko sú to práve oni, ktorí svojou každodennou prácou prichádzajú do styku s klientmi, ktorí prichádzajú denne na úrad. Zabezpečili sme pre nich ochranné rúška, dezinfekciu rúk, a na pravidelnej báze sú im zo strany poskytovateľa upratovacích služieb dezinfikované časti kancelárií, rovnako ako aj pravidelná dezinfekcia spoločných priestorov,- uviedol riaditeľ úradu práce. Z nariadenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave boli upravené aj stránkové hodiny úradu. Tie sú denne od 8.00 do 11.00 s výnimkou stredy, kedy je čas upravený od 13.00 do 16.00. – Vstup do budovy je do značnej miery obmedzený. Zriadili sme služby pri vstupe do budovy, ktoré sú zložené zo zamestnancov jednotlivých oddelení v rámci úradu. Tí poskytujú klientom relevantné informácie, preberajú ich dokumenty a sú im nápomocní v riešení ich životnej situácie. V rámci nášho úradu funguje aj stály krízový štáb zložený z jednotlivých zamestnancov, ktorí v súčasnosti zasadá veľmi operatívne a na pravidelnej báze. Reaguje, implementuje a kontroluje dodržiavanie pokynov a nariadení Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave a Ústredným krízovým štábom v Bratislave. Zriadený krízový štáb v Považskej Bystrici vykonáva pravidelné výjazdy aj na pracovisko v Púchove a dohliada na dodržiavanie jednotných postupov v rámci ochrany zdravia a dodržiavania nariadení,- doplnil J. Harant.

Viaceré aktivity boli pozastavené

Úrad práce funguje v obmedzenom režime a pozastavené boli podľa slov riaditeľa viaceré aktivity. – V rámci národných projektov, ale aj projektov z Európskeho sociálneho fondu, ktorých plnenie zastrešuje na úrade oddelenie Aktívnych opatrení trhu práce a ESF, sme síce pozastavili takmer všetky aktivity, no na základe schváleného vládneho návrhu zákona Národného projektu“ Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti, bola u nás na úrade zriadená koordinačná skupina tohto projektu. Tento národný projekt bol vytvorený na základe možnosti čiastočnej finančnej kompenzácie pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorí boli postihnutí negatívnymi ekonomickými dopadmi v súvislosti s pandémiou vírusu COVID – 19. Tento projekt si vyžaduje plné nasadenie pracovníkov takmer celého úradu práce s ohľadom naštudovania si jednotlivých foriem vyplácania, nárokov, nových tlačív, práce cez čas, ale aj každodennú komunikáciu so zamestnávateľmi a SZČO, ktorí prejavili záujem o tento projekt, – spresnil J. Harant.

Na úrade práce sú rovnako pozastavené všetky vzdelávacie aktivity a všetky výberové konania nahlásené zamestnávateľmi. – Aktivity Oddelenia aktivačného centra, ktorého úlohou je komunikácia so starostami, uzatváranie dohôd s uchádzačmi o zamestnanie a následná kontrolná činnosť, boli pozastavené. Referát správneho konania, ako aj ostatné oddelenia v rámci úradu, v súčasnosti až do odvolania, neprihliadajú na zákonné lehoty, ktorých dodržiavanie sa v klasickom úradnom styku veľmi striktne dodržiava, – doplnil riaditeľ.

Ekonomické dopady sú otáznikom

Zisťovali sme aj to, či nezamestnanosť v našom okrese stúpa a aké sú prípadné ekonomické dopady, ktoré opatrenia proti koronovírusu spôsobili. – Keď budem hovoriť za ÚPSVaR Považská Bystrica a pracovisko Púchov, tak nášmu regiónu v porovnaní s ostatnými regiónmi, sa tento negatívny ekonomický dopad nateraz vyhýba. Je to vďaka silným a zdravým spoločnostiam s dlhoročnou históriou, ktoré v regióne máme, – povedal J. Harant. Ako dodáva, zvýšený počet žiadostí o zaradenie evidencie zaznamenali. – Od 1. marca 2020 k dnešnému dňu, je to niečo okolo 570 žiadostí. Každá jedna takáto žiadosť a oprávnenie jej nároku je jednotlivo posudzovaná. K dnešnému dňu nedisponujeme ani žiadnym ohlásením hromadného prepúšťania zamestnancov zo strany zamestnávateľov, – doplnil riaditeľ úradu práce. Čo sa týka disponibilnej miery nezamestnanosti, tak tá v Považskej Bystrici aktuálne predstavuje 4,22 percent, čo je v porovnaní s minulým mesiacom nárast o 0,38 percenta. V okrese Púchov je to 3,10 percent, čo je medzimesačný nárast o 0,05 percenta. – Samozrejme, nedokážeme teraz predpokladať, ako sa bude situácia v súvislosti so šíriacou sa pandémiou COVID – 19 vyvíjať. Veríme, že sa celá situácia v našej krajine zastabilizuje v čo najkratšom čase a našimi realizovanými aktivitami prispejeme k zmierneniu ekonomických dopadov na zamestnanosť – dodal riaditeľ J. Harant.

K. Vávrová, foto: S. Flimmel