Ochrana komunálneho majetku v centre pozornosti

123

Združenie miest a obcí Slovenska pre primátorov, starostov, aj odborných zamestnancov samospráv organizuje workshopy zamerané na tému majetkových prevodov.

Informačné workshopy s tématickým podtitulom „Prípady hodné osobitného zreteľa – ochrana majetku a predchádzanie problémom“, sa uskutočnia aj za účasti predstaviteľov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, a to, v Púchove a v Košiciach. Podujatia sa sústredia na ochranu, zveľaďovanie a zhodnocovanie majetku miest a obcí, čo patrí medzi zákonné povinnosti samospráv, avšak aplikačná prax v špecifických prípadoch odkrýva nedostatky pri ochrane majetku a ich zhodnocovaní v rámci prípadov hodných osobitného zreteľa.

Na podujatiach budú predstavené skúseností, výsledky kontrolnej činnosti a formulovanie odporúčaní pre zvýšenú ochranu obecného majetku a využívania inštitútu prípadov hodných osobitného zreteľa. Zároveň sa účastníci podujatí sústredia na princípy posudzovania špecifických majetkových prevodov z hľadiska využívania smart prístupov s dôrazom na spoločenskú zodpovednosť, miestny aktivizmus, podporu formálnych a neformálnych zoskupení ako žiadateľov o tento druh majetkového prevodu.

Podujatie v Púchove sa  uskutoční 9. júna 2020, v priestoroch divadla, Hoenningovo námestie 2002 so začiatkom o 10:00 hod. Na podujatí vystúpia predstavitelia Najvyššieho kontrolného úradu SR, hlavní kontrolóri a predstavitelia samospráv. Tieto aktivity sú súčasťou aktivít Združenia miest a obcí Slovenska v rámci národného projektu s Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je podporený operačným programom Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu.

Michal Kaliňák, ZMOS, foto: Slavomír Flimmel