Oznámenie o vyhlásení výberového konania

162

Mesto Púchov v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.596/2003 Z.z.“) a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy „Jana Amosa Komenského“, Komenského 652/50, Púchov

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Predpokladaný nástup: 1.8.2021

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky:

1. odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na príslušný druh a typ školy podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

2. najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods.5 zákona č.596/2003 Z.z.,

3. absolvovanie 1. atestácie, (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),

4. bezúhonnosť,

5. zdravotná spôsobilosť,

6. ovládanie štátneho jazyka,

7. znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva,

8. osobnostné a morálne predpoklady,

9. riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov:

– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

– úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní 1. atestácie,

– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

– štruktúrovaný profesijný životopis,

– potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti,

– návrh koncepcie rozvoja základnej školy v písomnej forme,

– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa/riaditeľky školy,

– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch,

– písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto podania žiadosti:

– písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne, alebo poštou na adresu:

Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov,

– termín podania: do 14.05.2021 do 12:00 hod.,

– obálku označte heslom:

„Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy J.A.Komenského -neotvárať!“

Termín a miesto výberového konania:

– uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Púchove 22. apríla 2021

JUDr. Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta