Peter Bílik: Kde je vôľa, je aj cesta

555

Medzi poslancov, ktorí boli koncom minulého roku opätovne zvolení do mestského zastupiteľstva, patrí poslanec Mgr. Peter Bílik. Požiadali sme ho, aby nám prezradil o sebe niečo viac zo svojho súkromného života (napr. vzdelanie, rodinné pomery, pracovné zaradenie a pod.):

Som rodený Púchovčan, celý môj život je spojený s Púchovom, som šťastne ženatý a otec dvoch synov. Vyštudoval som Pedagogickú fakultu univerzity Komenského v Bratislave a od skončenia štúdia pôsobím ako pedagóg a špeciálny pedagóg na ZŠ Gorazdova v Púchove. V komunálnej politike pôsobím už tretie volebné obdobie.

Ku ktorej oblasti komunálnej politiky máte najbližšie? V ktorej komisii mestského zastupiteľstva pracujete?

Dlho som sa rozhodoval, či vstúpim do komunálnej politiky a vždy pred voľbami aj uvažujem, či pokračovať ďalej. Mnohí ľudia vnímajú funkciu poslanca viac v negatívnom svetle, nevidia to pozadie a prácu, ktorú vykonávame. Vždy som sa zaujímal o šport a prácu s mládežou, pôsobil som v komisií školstva a športu, pričom po rozdelení týchto dvoch komisií, som členom športovej komisie. Súčasne som aj predseda komisie na ochranu verejného záujmu, čo je jediná komisia, ktorá musí byť zriadená zo zákona a má aj presne určenú náplň práce.

Čo považujete za hlavné body vášho programu na najbližšie štyri roky?

Mojou prioritou ako zástupcu starej časti mesta za bývalým domom kultúry vždy bolo a aj bude, aby sa na túto časť v investíciách nezabúdalo. V novších častiach mesta sa budujú nové veci, u nás išlo väčšinou o reparáciu a opravy. Som rád, že sa nám podarilo presadiť výstavbu nových detských ihrísk, rozšírenie parkovacích plôch pri súčasnom zachovaní zelene v našej časti. Chceme pokračovať vo výmene 30-ročných lavičiek a ihriskových prvkov za nové, osadiť nové smetné koše, sústrediť sa na zvýšenie separácie odpadov, ako aj opravu cestných komunikácii a iné.

V celopúchovskom meradle je to viacero tém, napr. vyriešenie otázky budovy starého domu kultúry, ako aj nedostavanej budovy pri kruhovej križovatke „Rožák“, otázka nájomných bytov, výstavba parkovacieho domu na hlavnom parkovisku, ale aj zavedenie nových legislatívnych postupov a rozhodnutí, ktoré uľahčia život obyvateľom Púchova.

Ktorý problém nášho mesta považujete za najdôležitejší?

Tých problémov je viacero, záleží na ktorú oblasť života sa zameriate, pričom toto rozdelenie platí aj generačne. Ale ako som už spomínal, priorita bude spočívať vo výstavbe nájomných bytov, otázka starého domu kultúry, pričom by sa nemalo zabúdať ani na investície do okrajových častí mesta.

Za ktorý konkrétny návrh sa plánujete zasadiť na rokovaniach mestského zastupiteľstva v tomto roku?

Vždy sa budem riadiť zásadou, že je potrebné posúdiť aký prínos a dopad bude mať daný návrh na kvalitu života občanov nášho mesta. Budem sa snažiť podporiť všetky návrhy, ktoré vyhodnotím ako prospešné a užitočné, aj keď nie vždy budú vyhovovať všetkých obyvateľom Púchova. Som prístupný a nebojím sa diskusie k akémukoľvek zmysluplnému a zákonnému postupu.

Zhováral sa Slavomír Flimmel