Pokyn č.1 k minimalizovaniu šírenia COVID-19 v meste Púchov

3613

V pondelok 9.3. 2020 o 8:00 hod. zvolala primátorka mesta Katarína Heneková na radnicu krízový štáb, ktorého výsledkom boli prijaté opatrenia:

Od pondelka 9.3. 2020 do 23.3.2020 primátorka mesta PRIKAZUJE:

– zrušiť všetky verejné športové, kultúrne, spoločenské akcie a podujatia (okrem vzdelávacích aktivít v školských zariadeniach), ktoré organizuje mesto alebo organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (divadlá, koncerty, kino, výstavy…),

– športové a iné súťaže organizovať výlučne bez prítomnosti verejnosti,

– zabezpečiť dezinfekciu mestského úradu a priestorov mestskej polície a mestskej knižnice účinným dezinfekčným virucidným prostriedkom,

– uzatvoriť Denné centrum seniorov, nachádzajúce sa v budove SOV, Námestie slobody 1401,

– prijať samostatné opatrenia týkajúce sa obmedzenia styku zamestnancov mesta s verejnosťou,

– zrušiť výlety, lyžiarske výcviky, exkurzie a školy v prírode plánované mimo územia SR organizované školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

– zrušiť korčuliarske a plavecké výcviky organizované v mestských objektoch (plaváreň, zimný štadión) , vrátane všetkých výcvikov určených pre školy mimo Púchova,

– zintenzívniť hygienický filter v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

– riaditeľom MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ postupovať a riadiť sa podľa usmernenia z Ministerstva školstva SR z 9.3.2020: www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

Mesto Púchov RUŠÍ konanie nasledovných akcií:

– Čaj pre seniorov plánovaný na deň 19.3.2020,

– Oslavy dňa učiteľov plánované na deň 27.3.2020,

– Stretnutia primátorky s verejnosťou v rámci otvorenej samosprávy,

– Vítanie detí plánované na deň 25.3.2020, rodičia novonarodených detí budú písomne informovaní o novom termíne podujatia.

Od pondelka 9.3. 2020 do 23.3.2020 primátorka mesta ODPORÚČA:

– zvážiť stretávanie členov v klubovniach seniorských organizácií a organizácií združujúcich zdravotne znevýhodnených (napr. JDS, SZZP, Liga proti reumatizmu, ANEPS …),

– zvážiť a prehodnotiť konanie športových podujatí organizovaných športovými klubmi a športovými zväzmi,

– organizátorom zvážiť a prehodnotiť konanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v meste,

– zvážiť konanie výborov v mestských častiach (VMČ) , prípadne zrušiť už naplánované VMČ a verejnosti nezúčastňovať sa stretnutí VMČ,

– poslancov Mestského zastupiteľstva, členov VMČ a komisií kontaktovať výlučne elektronicky alebo telefonicky,

– zamestnancov mestského úradu kontaktovať najmä elektronicky alebo telefonicky,

– so štátnymi orgánmi a úradmi obmedziť osobný kontakt a komunikovať najmä písomnou formou, či telefonicky,

– platby na účet mesta vykonávať bezhotovostne, podania adresované MsÚ zasielať poštou alebo elektronicky, MsÚ navštevovať len v minimálnom rozsahu,

– riaditeľom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zvážiť konania exkurzií a výletov i v rámci SR, sledovať zdravotný stav detí a pri podozrení na ochorenie postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov a zabezpečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie,

– prevádzkovateľovi autobusovej dopravy pokračovať vo zvýšenej dezinfekcii autobusov, ktoré zabezpečujú mestskú autobusovú dopravu,

– občanom obmedziť návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí, najmä kiná, divadlá, nákupné centrá a pod., zvážiť účasť na bohoslužbách,

– prevádzkovateľom ubytovacích zariadení zvážiť ubytovávanie zahraničných hostí z postihnutých oblastí,

– podnikateľským subjektom obmedziť obchodné kontakty s partnermi z postihnutých oblastí, vykonávať a dodržiavať preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu,

– občanom sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne alebo Považskej Bystrici,

– občanom realizovať tzv. dobrovoľné karantény v domácom prostredí.

Výzva pre občanov:

Vyzývame občanov k disciplinovanému správaniu sa, k zodpovednému prístupu k svojim blízkym, ku kolegom a k zachovaniu pokoja a rozvahy.

Vyššie uvedené opatrenia sa pridávajú k už vydaným odporúčaniam z 1.3.2020:

– Všetkým zamestnancom, žiakom, študentom, návštevníkom, rodičom – vo všetkých školských zariadeniach (ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ ): dodržiavať pokyny a odporúčania riaditeľov týchto zariadení týkajúcich sa dodržiavania postupov na zabránenie vzniku a šírenia infekcie koronavírusu a pokynov pri cestovaní do a z oblastí postihnutých koronavírusom.

– Prevádzkovateľovi autobusovej dopravy: zvýšiť dezinfekciu autobusov, ktoré zabezpečujú mestskú autobusovú dopravu.

– Obyvateľom mesta Púchov: dodržiavať a sledovať inkubačnú dobu pri návrate z krajín s potvrdeným výskytom vírusu.

– Organizátorom športových a kultúrnych zariadení: zvýšiť hygienické opatrenia a kontrolovať ich dodržiavanie.

Všetko o aktuálnej situácii na Slovensku, spolu s odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete na www.uvzsr.sk alebo webstránke Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk.

Všetky informácie publikované mestom Púchov, týkajúce sa koronavírusu, nájdete na www.puchov.sk/mid/408320/ma0/all/.html .

V platnosti sú všetky prijaté opatrenia a odporúčania Ústredného krízového štábu zo zasadnutia dňa 6.3.2020 nasledovnom znení:

– pre Taliansko od pondelka 9.3.2020 platí zákaz na všetky prílety a odlety,

– zákaz návštev vo všetkých nemocniciach v SR,

– zákaz všetkých školských exkurzií mimo územie SR,

– zákaz návštev vo všetkých väzniciach v SR,

– zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb,

– vydá sa zákaz návštev v detských domovoch,

– verejnosť by mala zvážiť účasť na hromadných podujatiach – športových, kultúrnych podujatiach, diskotékach a pod.,

– v platnosti ostáva meranie teploty cestujúcim na letiskách v Bratislave, v Košiciach a v Poprade,

– KBS bude požiadaná o zváženie obmedziť organizovanie bohoslužieb, pre verejnosť platí odporúčanie zvážiť návštevu bohoslužieb,

– obyvateľom žijúcim na území SR a rovnako aj Slovákom v zahraničí bude zaslaná SMS správa s odporúčaniami na zníženie rizika šírenia nového koronavírusu,

– obyvateľom žijúcim na území SR bude zaslaná informácia s odporúčaním na predpis liekov prostredníctvom telefonátu s lekárom, nie osobne a následným vyzdvihnutím v lekárni prostredníctvom e-receptu,

– štát sa intenzívne zaoberá problematikou nákupu a navýšenia počtu OOPP a dezinfekčných prostriedkov pre zdravotníkov,

– policajti budú cez víkend kontrolovať hraničné priechody s dôrazom na rakúsku hranicu, cestujúci budú dostávať informačné materiály v súvislosti s ochorením COVID-19.

V Púchove, dňa 9.3.2020

JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta