Poslanci mestského zastupiteľstva sa stretli poslednýkrát

212

V stredu 28. septembra 2022 sa v hlavnej sále Divadla Púchov stretli poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom poslednom zasadnutí v tomto volebnom období.

Rokovania sa zúčastnilo 17 poslancov, ospravedlnili sa poslanci Rudolf Marman a Viliam Karas. Primátorka mesta Katarína Heneková dala po úvodných slovách priestor obyvateľom mesta, aby predložili svoje pripomienky a otázky na vedenie mesta. Nasledovali body Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ a Polročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov za I. polrok 2022, ktoré predkladal hlavný kontrolór mesta Jozef Motúz.

Prednostka mestského úradu Iveta Brindzová predložila poslancom na schválenie zrušenie VZN č. 7/2004 o ochrane nefajčiarov obmedzením fajčenia v meste, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 10.09.2004 a ktoré je podľa prokuratúry nezákonné. Poslanci návrh schválili a VZN zrušili.

V ďalšom bode zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo Monitoring rozpočtu a hodnotiacu správu, ktoré boli vypracované z dôvodu pravidelného polročného vyhodnocovania plnenia rozpočtu a stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých prvkov a programov. Celkové plnenie rozpočtu je na príjmovej strane vo výške 45,03%, na strane výdavkov 39,33%. Plnenie bežných príjmov je na úrovni cca 49,56%, bežných výdavkov je vo výške 43,23 %. Kapitálové výdavky sú realizované v zmysle schváleného plánu investícií a jeho úprav. Finančné príjmy sú plnené priebežným čerpaním rezervného fondu, finančné výdavky postupným splácaním úverov. Plnenie rozpočtu a zvlášť jeho úpravy sú veľmi ovplyvnené zvyšovaním cien energií, pohonných hmôt a stavebných materiálov. Zároveň rozpočet ovplyvňujú zmeny realizované schválenými vládnymi opatreniami.

Poslanci prerokovali a schválili Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Púchov č. 7/2022 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Púchov v určených dňoch v kalendárnom roku 2023, ktoré predložila vedúca oddelenia MsÚ Ivana Mikušcová s odôvodnením, že je vo verejnom záujme regulovať prevádzkovanie hazardných hier a účasti na nich zákazom prevádzkovania hazardných hier okrem zákonom stanovených dní aj v ďalších dňoch (1.1.2023 Deň vzniku Slovenskej republiky, 6.1.2023 Traja králi, 1.5.2023 Sviatok práce, 8.5.2023 Deň víťazstva nad fašizmom, 5.7.2023 Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda, 29.8.2023 Výročie SNP, 1.9.2023 Deň Ústavy Slovenskej republiky, 15.9.2023 Sedembolestná Panna Mária, 1.11.2023 Sviatok všetkých svätých, 17.11.2023 Deň boja za slobodu a demokraciu, 26.12.2023 Druhý sviatok vianočný, 31.12.2023 Silvester).

Vedúca oddelenia MsÚ Daniela Gabrišová predložila zastupiteľstvu na schválenie Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Púchov 2022-2030. V materiáli sa uvádza: „Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín. Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb s ohľadom na miestne špecifiká a potreby. Stratégia rozvoja sociálnych služieb obce v predpokladanom komunitnom pláne zahŕňa v sebe aktualizáciu kompetencií podľa novej legislatívy zákona o sociálnych službách, ktorý značne rozširuje pôsobnosť obce.“ Konateľ PTSM Púchov, s.r.o. Miloš Svoboda tak ako každý rok predložil poslancom na schválenie Operačný plán zimnej údržby Mesta Púchov na roky 2022 – 2023. Obidva materiály poslanci schválili.

Vedúca oddelenia MsÚ Lucia Pružinská vystúpila s návrhom Úprava rozpočtu Mesta Púchov – september 2022 a s informáciou o rozpočtových opatreniach v zmysle uznesenia č. 255/2020 za mesiac jún, júl a august 2022. Poslanci po prerokovaní návrh schválili.

Prednostka mestského úradu Iveta Brindzová predložila zastupiteľstvu na prerokovanie a schválenie Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov na roky 2022-2030 s výhľadom do roku 2040 (PHRSR 2022-2030), s účinnosťou od 1.10.2022, ktorým dňom sa ruší a stráca platnosť Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov na obdobie 2015-2022, ktorý v plnom rozsahu nahrádza PHRSR 2022-2030. PHRSR 2022-2030 predstavuje základný strategický rozvojový dokument podpory miestneho a regionálneho rozvoja. Jeho vypracovaním mesto Púchov deklaruje záujem o udržateľný rozvoj územia s dôrazom na kvalitu života, atraktivitu územia a o koordináciu s relevantnými kľúčovými aktérmi územia. Tento dokument, na základe aktualizácie existujúcej rozvojovej stratégie, definuje rozvojovú stratégiu mesta, vrátane jeho dlhodobého výhľadu do roku 2040 zhmotneného do vízie rozvoja mesta Púchov. Poslanci materiál po krátkej diskusii schválili.

V ďalšom bode zastupiteľstvo schválilo výšku podpory individuálneho bývania jednému prijímateľovi, podľa schválených Zásad podpory individuálneho bývania v meste Púchov v sume 12,- €. Poslanci vzali na vedomie Informáciu o investičných akciách Mesta Púchov, ktorú predložil vedúci oddelenia MsÚ Filip Makay. Nasledovali obvyklé body: Predaj, kúpa, Nájom a Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ.

V bodoch Rôzne a interpelácie boli poslanci informovaní prednostkou MsÚ Ivetou Brindzovou o plánovanej komplexnej rekonštrukcii krytej plavárni v Púchove z finančných prostriedkov z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, oblasť: Zelená ekonomika, komponent 2: Obnova budov, s dôrazom na energetickú efektívnosť budovy, vrátane vyhotovenia realizačnej projektovej dokumentácie obnovy budovy. Poslanci zámer schválili. Primátorka Katarína Heneková zastupiteľstvo informovala o tom, že ministerstvo schválilo Púchovu takmer 400.000 eur ako nenávratný finančný príspevok z eurofondov na vybudovanie detských jaslí v ZŠ s MŠ Slovanská. Vedúca oddelenia MsÚ Zuzana Brindzová informovala o príprave komunálnych volieb.

Poslanec Daniel Lako vyzval mestského právnika Antona Školeka, aby informoval o právnych sporoch mesta a mestských spoločností. Anton Školek vo svojej odpovedi uviedol príklady niekoľkých súdnych sporov, v ktorých zastupuje záujmy mesta – spor o vlastníctvo Malého župného domu s firmou GODUR a spor s firmou Eurobuilding (trvá od roku 2014), v ktorej mesto môže prísť o čiastku cca 800.000 eur. Obidva spory majú spoločné to, že vychádzajú zo zmlúv, ktoré nezákonne podpísal primátor Marián Michalec bez schválenia mestským zastupiteľstvom.

Poslanec Miroslav Kubičár vo svojom záverečnom diskusnom príspevku označil uplynulé štyri roky za prínosné a bezkonfliktné. Vyjadril sa, že sa mu v mestskom zastupiteľstve dobre pracovalo a poďakoval sa všetkým poslancom, vedeniu mesta a pracovníkom mestského úradu za tvorivú a pre mesto prospešnú prácu. S poslancami sa rozlúčil dlhoročný poslanec z Horných Kočkoviec Cyril Crkoň, ktorí už v ďalšom volebnom období za poslanca nekandiduje.

Primátorka mesta Katarína Heneková poďakovala všetkým poslancom za ich prácu vo svojich volebných obvodoch. Upozornila ich na odpočet práce samosprávy mesta za obdobie 2018 až 2022, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta a ktorý vyjde aj ako príloha v Púchovských novinách. Poďakovala všetkým poslancom a kolegom z mestského úradu za dobrú spoluprácu v tomto volebnom období a popriala im veľa šťastia v ďalšom období.

Slavomír Flimmel