Poslanci mestského zastupiteľstva sa zišli na svojom prvom zasadnutí

393
V piatok 26. januára 2018 sa v Malom župnom dome zišli poslanci mestského zastupiteľstva. Zasadnutie viedol primátor mesta Rastislav Henek.

Na zasadnutí bolo prítomných pätnásť poslancov z devätnástich, ospravedlnili sa poslanci Jarmila Andreánska, Viliam Bršiak, Rudolf Marman a Pavel Melišík. Rokovanie malo rýchly priebeh, prvých päť bodov poslanci prerokovali bez diskusie a jednohlasne schválili. V prvom bode išlo o kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ a správu z vykonanej kontroly súladu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Púchov, Zásad nájmu a stanovenie cien nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Púchov a Zásad nájmu a stanovenie cien nájmu pozemkov vo vlastníctve mesta Púchov so všeobecne platnou legislatívou, ktorú predložila hlavná kontrolórka mesta Marta Kavecká.

Určenie dotácie na žiaka a čerpania rezervného fondu

V druhom bode poslanci schválili VZN č. 1/2018 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia zriadených na území mesta Púchov pre rok 2018 predložené poslankyňou Irenou Kováčikovou.

Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ Lucia Pružinská predložila návrh úpravy rozpočtu Mesta Púchov na rok 2018, konkrétne išlo o preklasifikovanie časti výdavkov mestských základných škôl z prevádzkových na mzdové. V ďalšom išlo o schválenie čerpania rezervného fondu na investičné akcie v roku 2018: chodník ul. Komenského (3.000 eur), chodník pri železničnej stanici v smere do mesta (41.877 eur) a v smere na Kolonku (87.467 eur), rozšírenie komunikácie pre chodcov na Spojovej ul. (13.750 eur), výmena okien ZŠ s MŠ Slovanská (4.400 eur), relaxačná zóna na Štefánikovej ul. (27.000 eur), rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Horných Kočkovciach (33.500 eur), okná a fasáda požiarneho zboru v Púchove (35.000 eur).

V nasledujúcom bode poslanci schválili požiadavku konateľa technických služieb Miloša Svobodu na vyradenie 30-ročného nákladného auta LIAZ z evidencie majetku a jeho odpredaj. Poslanci tiež jednomyseľne udelili súhlas hlavnej kontrolórke mesta Marte Kaveckej na výkon inej zárobkovej činnosti v súvislosti s jej možným členstvom vo Výbore pre audit účtovnej jednotky Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kauza podvodného emailu v podniku technických služieb

V diskusii poslancov sa poslanec Lukáš Ranik obrátil na konateľa technických služieb Miloša Svobodu: „Častokrát sa stretávame s tým, že pán Varga vo svojich plátkoch vypisuje klamstvá, špinavosti, zavádzanie. Myslím, že si na to zvykli už aj Púchovčania… Keď som čítal tie noviny posledné dva mesiace, tak sa tam často opakovala kauza pochybného prevedenia 15.000 eur do zahraničia.“ Opýtal sa konateľa M. Svobodu, či je v tejto kauze niečo nové.

Konateľ M. Svoboda informoval zastupiteľstvo: „V tejto kauze 23. januára vydal súd platobný rozkaz. Mám správu od JUDr. Novákovej, ktorá nás v danej veci zastupuje. Súd rozhodol bez súdneho pojednávania, pretože nami predložené doklady považoval za dostatočné na preukázanie oprávneného nároku. Verím, že v blízkej dobe sa nám vráti na účet  15.000 eur plus úrok z omeškania vo výške 5 percent. Žalovaná je povinná zaplatiť aj súdny poplatok 910 eur a trovy právneho zastúpenia 790 eur.“

Potom sa M. Svoboda obrátil na prítomného novinára R. Vargu: „Ja som pána Vargu vždy považoval za šikovného novinára, ktorý si vie k téme zistiť údaje. Žiaľ, mám pocit, že klesáte na úroveň pána exekútora z Trenčína, ktorý ako vy, pán Varga, hľadá senzáciu tam, kde nie je. Ale vy to nerobíte z nevedomosti, vy to robíte zámerne a zákerne. Ak chcete vysvetlenie a odpoveď na otázku, ktorú mi dávate, je veľmi jednoduchá. Pani účtovníčka, ktorú tak vehementne bránite, poslala 15.000 eur do Anglicka nie na základe faktúry, ale na základe obyčajného emailu. A preto sa ja pýtam, ako som mal vedieť ja ako konateľ o tejto transakcii? Keď som o tom nič nevedel, ako o tom mala vedieť firma, ktorá nám robí účtovníctvo? Pýtam sa taktiež, na čí pokyn takto konala pani účtovníčka, ktorá dovtedy žiadnu transakciu neurobila bez objednávky, bez faktúry, bez môjho parafovania. A prečo mi to dala na vedomie až keď boli peniaze preč z účtu? Ja som bol celý deň v areáli firmy, v meste, stále som mal telefón u seba a ani jeden telefonát. Dôveroval som jej a dodnes rozmýšľam, čo jej musel dotyčný ponúknuť, aby tento krok spravila. Na základe tejto skúsenosti účtovná firma už nerobí len účtovníctvo, ale robí aj úhrady – ale len po mojom parafovaní. A ešte pre zaujímavosť: začiatkom decembra na sekretariát prišiel ďalší e-mail, ktorý sa tváril ako z môjho počítača, ale už nie na úhradu 15.000 eur, ale na 36.800 eur. Samozrejme, že pani sekretárka ma hneď informovala, dobre sme sa na tom pobavili a zavolali 158…“

Poslanec Miroslav Kubičár v diskusii spochybnil možnosť, že účtovníčku na jej konanie niekto naviedol a opýtal konateľa M. Svobodu, či je možné tieto peniaze vymáhať od organizácie, ktorá tieto peniaze podvodne dostala na účet v Anglicku. Poslanec M. Kubičár zrejme nepochopil informáciu M. Svobodu, že peniaze sa úspešne súdne vymáhajú od bývalej zamestnankyne technických služieb, ktorá peniaze poslala, pretože peniaze z anglického účtu sú už nenávratne preč.

Kauza EURO-BUILDING a výstavby domu kultúry

Predseda ekonomickej komisie poslanec Daniel Lako sa opýtal JUDr. A. Školeka ako pokračuje súdny proces v kauze EURO-BUILDING. Ide o spor, v ktorých sa firma EURO-BUILDING, a. s. domáha zaplatenia niektorých faktúr za práce pri výstavbe nového domu kultúry z čias primátora Mariána Michalca.

JUDr. A. Školek na otázku odpovedal: „Konanie na okresnom súde v Považskej Bystrici prebehlo. Bolo to posledné konanie, kde už bol vynesený aj rozsudok. Len odhadom predpokladám, že tých pojednávaní v tejto veci bolo medzi 15 až 20. Ešte v začiatkoch to zastupoval pán JUDr. Loduha, pojednávania boli aj na mieste samom, na stavbe domu kultúry, bolo tam už rozhodnutie od okresného súdu, ktoré potom krajský súd zrušil. Bolo vykonané ďalšie dokazovanie, tri znalecké posudky. Na základe posledného znaleckého posudku Okresný súd v Považskej Bystrici rozhodol tak, že z požadovanej sumy, ktorú EURO-BUILDING vymáha od mesta Púchov (328.000 eur plus úrok z omeškania a plus trovy konania – spolu to predstavuje zhruba 600.000 eur) súd rozhodol tak, že nás zaviazal uhradiť dodatočne za vykonané práce čiastku 59.000 eur a úrok z omeškania, ktorý som nahrubo vypočítal asi v čiastke 12.000 eur. Úspech v spore malo mesto Púchov na 82 percent s tým, že žalobca (spoločnosť EURO-BUILDING) má mestu tiež zaplatiť 64 percent trov konania a trov právneho zastúpenia, ktoré mesto Púchov v minulosti, ale aj teraz s týmto pojednávaním malo. Osobne to považujem za veľmi dobrý výsledok, lebo z tých listín, ktoré mal žalobca, ale aj ja ako právny zástupca k dispozícií, bolo veľmi ťažko vyťažiť viac.

Treba k tomu povedať, že všetky dodatočné práce, ktoré fakturovala spoločnosť EURO-BUILDING, boli faktúrované na základe štyroch dodatkov k základnej zmluve o dielo. Tieto dodatky neboli schválené mestským zastupiteľstvom tak, ako bola schválená hlavná zmluva. Dodatky, kde sa cena navyšovala, schválené neboli, a na základe týchto dodatkov potom spoločnosť EURO-BUILDING faktúrovala ďalšie práce. Znalec zistil, že z tých fakturovaných prác bolo v skutočnosti na stavbe domu kultúry prestavané len v rozsahu 59.000 eur. Nepreukázalo sa zatiaľ, na ktorú susednú alebo inú stavbu v Púchove alebo inde boli vyfakturované práce dodané a vykonané.

V čase, keď sa zmluva o dielo podpisovala, bolo v zmluve uvedené, že v prípade omeškania s dodávkou nejakých stavebných prác, má mesto Púchov nárok na zmluvnú pokutu vo výške zhruba 1.660 eur za jeden deň omeškania. Mesto Púchov odstúpilo od zmluvy z titulu omeškania, kde omeškanie predstavovalo dobu 89 dní. Keď si spočítate 89 dní krát 1.660 je to 147.700 eur. Znamená to toľko, že pokiaľ by mesto Púchov, ak sa už rozhodlo od zmluvy odstúpiť, bolo túto zmluvnú pokutu uplatňovalo, tak dnes by sa nestalo to, že my máme platiť EURO-BUILDINGu. Naopak EURO-BUILDING by ešte mal doplatil nám. Bohužiaľ v čase, keď som ja vstúpil do toho konania, právny nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty už bol premlčaný a nebolo možné v tejto veci nič robiť. Pre vašu informáciu tento spor dopadol tak, že namiesto zhruba 600.000 eur budeme platiť možno 70.000 eur.“

Na otázku poslanca D. Laku, kto podpisoval problematické dodatky k zmluvám, odpovedal JUDr. A. Školek, že to bol bývalý primátor Marián Michalec. Dodal tiež, že sporné faktúry súvisia najmä s týmito zmluvnými dodatkami, ktoré neboli prerokovávané a ani schválené poslancami mestského zastupiteľstva. Vtedajší viceprimátor Mariána Michalca poslanec Miroslav Kubičár sa opýtal vedúcich oddelení mestského úradu M. Svoradu a L. Pružinskej, prečo si včas mesto neuplatňovalo zmluvnú pokutu. Obidvaja mu odpovedali, že o tom vtedy nemali žiadne informácie.

Súdny spor s Miroslavom Dokupilom

JUDr. A. Školek tiež informoval poslancov o ďalšom súdnom spore: „V týchto dňoch rokujem aj s pánom Dokupilom ohľadne sporu, ktorý vedie s mestskou spoločnosťou MEDIAL Púchov, s. r. o., kde sa domáha ospravedlnenia v Púchovských novinách a náhrady nemajetkovej ujmy v čiastke 50.000 eur. To je ešte kauza z čias pána Vargu, ktorý každého nálepkoval rôznymi nálepkami tak, že oni si potom uplatňovali nemajetkovú ujmu. Pán Dokupil vo výške 100.000 eur, ktorú neskôr upravil na 50.000 eur. Na budúci týždeň je v tejto veci pojednávanie, ale som v kontakte s právnym zástupcom pána Dokupila a verím, že sa dohodneme mimosúdne tak, že uverejníme ospravedlňujúci článok v Púchovských novinách. Napíšeme ospravedlnenie tak, ako ho v petite navrhuje sám pán Dokupil, teda, že nie je podvodník. On potom nebude požadovať čiastku 50.000 eur, ani trovy konania, ktoré v súvislosti s týmto konaním vznikli.“

Prítomný novinár R. Varga sa tentokrát výnimočne neprihlásil so žiadosťou o možnosť reagovať na obvinenia L. Ranika, M. Svobodu, D. Laku a A. Školeka. Po hodine rokovania na záver diskusie požiadal o slovo občan Jozef Pěntka, ktorý poprial poslancom všetko dobré do nového roku 2018.

Text a foto: Slavomír Flimmel