Poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve schválili pomoc pre púchovské prevádzky i mladé rodiny

120

Na minulotýždňovom Mestskom zastupiteľstve v Púchove, ktoré sa uskutočnilo v stredu 28.10.2020, schválili prítomní poslanci v počte 13 z 19 poslancov, v bode č. 5, jednohlasne Dodatok č. 1 k Zásadám podpory mladých rodín v meste Púchov, ktorými sa predlžuje lehota podania žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa zo 60 dní na 6 mesiacov.

V nasledovných dvoch bodoch č. 6 a č. 7 – opäť jednohlasne – odsúhlasili prítomní poslanci pomoc púchovským prevádzkam, ktorá spočíva v možnosti prevádzkovania letnej terasy aj po sobote 31.10.2020, teda počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, a to v období od 1.11.2020 do 31.3.2021, pričom užívanie verejného priestranstva v tomto období z tohto titulu bude oslobodené od platenia miestnej dane. Oproti predkladanému Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Púchov a s tým súvisiaci Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Púchov č. 11/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Púchov č. 3/2014 o miestnych daniach pre mesto Púchov, schválili tiež poslanci pozmeňovací návrh, týkajúci sa prevádzkovania exteriérového sedenia v danom období bez hudobnej produkcie.

Okrem iného boli zo strany Oddelenia školstva a sociálnych vecí predkladané Zásady, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v meste Púchov. Predmetné zásady však boli z programu zasadnutia vzaté späť z dôvodu nutnosti ich posúdenia zo strany Ekonomickej komisie s tým, že ich prerokovanie odložili poslanci na decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva. Cieľom je, aby predmetné zásady mohli byť účinné podľa už od 1.1.2021.

Primátorka mesta uvádza: „Osobne ma potešilo, že poslanci odsúhlasili predložené návrhy zo strany mestského úradu na pomoc občanom mesta a ja verím, že aj touto formou môžeme uľahčiť podmienky života v našom meste obyvateľom Púchova a časti podnikateľov. Našim zámerom je pokračovať v pomoci aj v ďalších oblastiach a pracujeme na tom, aby na decembrovom zastupiteľstve boli schválené aj nové návrhy smerujúce k pomoci tým najzraniteľnejším.“

Laura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel