Poslanci schválili navýšenie platu primátora

588
ilustračné foto

Zo zákona vyplýva mestskému zastupiteľstvu raz ročne prerokovať plat primátora. Túto povinnosť si poslanci splnili na decembrovom zasadaní MsZ.

Platové podmienky hlavy mesta upravuje zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest. Podľa tohto zákona pozostáva plat primátora z dvoch častí. Tú prvú tvorí súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za uplynulý rok podľa údajov Štatistického úradu SR a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce či mesta. Púchov spadá do kategórie „od 10 001 do 20 000 obyvateľov“, ktorej prislúcha koeficient 2,53. O druhej, percentuálnej časti, rozhoduje mestské zastupiteľstvo, ktoré svojim rozhodnutím môže plat starostu, respektíve primátora navýšiť do výšky 70%.

Mestské zastupiteľstvo mesta Púchov na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 15. demcebra 2014 schválilo primátorovi Henekovi podľa vyššie zmienených kritérií, vrátane 40% navýšenia, plat 2919€. Vychádzalo pritom z dostupných údajov Štatistického úradu SR ohľadom výšky priemernej mzdy za rok 2013. Po tom, čo v marci 2015 zverejnil Štatistický úrad SR údaje o priemernej mzde v národnom hospodárstve za rok 2014, ktorá činí 858€, sa primátorom plat zmenil, opäť podľa platného vzorca, na sumu 3040€.

Navýšenie tejto sumy, respektíve jej percentuálnej časti, navrhol poslanec Viliam Bršiak: „Primátor Henek svoju prácu zvláda dobre. Toto je tzv. vrcholová funkcia, človek má obrovskú zodpovednosť, množstvo kontaktov za deň, je
to psychicky vyčerpávajúce a ten, kto ju robí s plným nasadením, si zaslúži aj patričný plat. V porovnaní s obdobnými, alebo dokonca nižšími manažérskymi funkciami vo výrobných podnikoch pritom nejde o nijak závratný plat. Nehanbím sa navrhnúť 60 percentné navýšenie.“ I keď nie všetci poslanci boli rovnakého názoru, väčšina návrh V. Bršiaka podporila. Mestské zastupiteľstvo pomerom hlasov 13 „za“ (dvaja proti, traja sa zdržali) nakoniec Rastislavovi Henekovi schválilo 60-percentné navýšenie platu. Od 1. januára 2016 bude primátor poberať hrubú mzdu výške 3474 €. Bude tomu tak až do marca budúceho roku, kedy Štatistický úrad SR zverejní údaje o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve za uplynulý rok, na základe ktorých sa zákonná časť mzdy primátora opäť zmení.

-lef-