Poslanci schválili obedy za jedno euro seniorom a zdravotne postihnutým

358

V stredu 28.júna 2017 sa v Divadle zišli poslanci mestského zastupiteľstva na svojom pravidelnom zasadnutí. Program bol bohatý, takže aj keď zasadnutie začalo o 9. hodine ráno, poslanci a hostia sa rozišli domov až po 18. hodine podvečer.

Okrem 18 poslancov (ospravedlnený V. Bršiak) sa zasadnutia ako obvykle zúčastnili vedúci pracovníci mestského úradu a mestských spoločností. Aj keď miesta na sedenie pre občanov bolo dosť, do Divadla ich prišlo len zopár.

Úvodné body rokovania predstavila architektka D. Šicová z oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu. Poslancom predstavila dodatok k VZN č. 14/2007 o územnom pláne mesta Púchov a informovala o priebehu a aktuálnom stave investičných akcií mesta. Poslanci jej návrhy po krátkej diskusii jednomyseľne schválili.

V nasledovnom bode zastupiteľstvo prerokovalo VZN č. 3/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta. Tu už bola diskusia búrlivejšia a zapojilo sa do nej viacero poslancov, a to poslanci I. Sadloň, H. Šulcová, P. Bílik, R. Hvizdák, I. Kováčiková, P. Melišík, L. Ranik, J. Andreanská, R. Marman, D. Lako, C. Crkoň. K téme sa vyjadril aj primátor mesta R. Henek a prednostka MsÚ E. Kvocerová. Téma tzv. sociálnych bytov vzbudzuje veľké emócie, pretože žiadostí o byt je približne 400 a za posledné 3 roky mesto pridelilo len 6 uvoľnených bytov. Práve pridelenie dvoch posledných bytov viedlo v nedávnej minulosti medzi poslancami z bytovej komisie a pracovníkmi MsÚ k sporom. Dokonca členovia komisie poslanci P. Melišík a R. Marman oznámili, že uvažujú o vzdaní sa členstva v tejto komisii a predseda komisie poslanec C. Crkoň tak aj urobil. Nakoniec vášne utíchli a poslanci rokovanie o VZN, ktoré malo zaviesť lepšie pravidlá pre prideľovanie nájomných bytov, odložili do septembrového zastupiteľstva.

Návrh VZN č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách – predložený R. Machanom z MsÚ prešiel hladko aj bez diskusie.

Návrh dodatku k VZN č. 2/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta prinášal v sebe problematickú časť o povolení prevádzkovať terasy v letnej sezóne o hodinu dlhšie (do 23:00). Návrh prešiel komisiou aj mestskou radou. Je veľmi ťažké nájsť spravodlivé riešenie, ktoré by vyhovovalo aj majiteľom podnikov a ich zákazníkom, aj ľuďom, ktorí bývajú v blízkosti pohostinských zariadení. Poslanec D. Lako chcel prispieť k ochrane práv obyvateľov bytov nad terasami a navrhol, aby majiteľ podniku musel získať ich súhlas s predĺženou prevádzkou terasy. Na to viacerí poslanci namietali, že by to znamenalo neprekonateľnú prekážku v prevádzkovaní terás po 22. hodine. Pozmeňovací návrh svojim hlasovaním väčšinovo odmietli. Nakoniec poslanci povolenie prevádzky terás do 23. hodiny na obdobie júl-august schválili 16-timi hlasmi z 18.

Dodatok k Zásadám, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v meste nepriniesol žiadne spory. Návrh pripravili poslanci D. Lako a I. Kováčiková. Prináša možnosť pre dôchodcov a invalidov, ak spĺňajú podmienky príjmu, získať obed za jedno euro v mestských školských jedálňach. Zvyšok do skutočnej ceny obeda zaplatí mesto. Poslanci po krátkej diskusii návrh schválili. O problematike sme podrobne písali v minulom čísle PN.

Poslanci po prestávke ako prvé schválili zmenu konateľa spoločnosti MsBP Servis s.r.o. – V. Karasa vymenil doterajší prokurista spoločnosti I. Andrejčík. V. Karas ostáva naďalej konateľom jej materskej spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Činnosti dcérskej spoločnosti MsBP Servis s.r.o. nový konateľ v krátkej budúcnosti postupne prevedie na spoločnosť Púchov servis s. r. o., kde je I. Andrejčík tiež konateľom (od 14.6.2017). Následne sa dcérska spoločnosť zlúči s materskou.

V ďalšom priebehu rokovania poslanci odsúhlasili úpravu rozpočtu mesta na rok 2017 (poslankyňa H. Šulcová mala menšie výhrady k dotácii mestskej akcie „Čaj pre seniorov“) a predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2017“. Poslanci jednohlasne schválili predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu „Kvalita životného prostredia“ (projekt kompostéry).

Poslanec C. Crkoň sa síce vzdal predsedníctva a členstva v komisii dopravy, služieb a bytovej politiky, ale poslanci ho na návrh D. Laka znovu do funkcie zvolili a vyjadrili mu tým svoju dôveru. Po nezáživných bodoch Predaj a kúpa nasledovali správy o činnosti mestských spoločností, Mestskej polície a MsÚ a rokovanie uzavreli body Rôzne a Diskusia s interpeláciami.