Poslanci schválili Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2017

360

V stredu 28. marca sa stretli v Divadle Púchov na svojom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva.

Zasadnutie zastupiteľstva viedol primátor mesta Rastislav Henek. Prítomní boli 15 poslanci z 19 (chýbali poslanci J. Andreánská, V. Bršiak, I. Sadloň a H. Šulcová) a taktiež vedúci oddelení MsÚ a konatelia mestských spoločností.

Záverečný účet a hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta

Prvým a hlavným bodom rokovania bol Záverečný účet a hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Púchov za rok 2017, ktorý predkladala vedúca ekonomického oddelenia MsÚ Ing. L. Pružinská. O svojom stanovisku k predkladaným materiálom informovala poslancov hlavná kontrolórka mesta Ing. M. Kavecká.

V diskusii sa poslanec M. Kubičár opýtal na príčinu záporných hospodárskych výsledkov spoločností MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., MsBP Servis, s.r.o. a Púchov servis s.r.o. Konateľ posledne menovanej spoločnosti Ing. I. Andrejčík zdôvodnil tento stav zle zúčtovanými daňovými odpismi vo výške 240 tisíc eur za predchádzajúceho vedenia. Predseda ekonomickej komisie poslanec D. Lako pripomenul poslancovi Kubičárovi nevýhodné nákupy plynu na niekoľko rokov dopredu bývalým vedením MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, ktoré veľmi nepriaznivo ovplyvnili hospodárenie podniku. Napriek tomu podnik vracia obyvateľom za minulý rok 170.000 eur na vratkách za teplo.

Mestské zastupiteľstvo Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad schválilo jednomyseľne. Ďalej schválilo použitie časti prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 746.577 eur a na tvorbu fondu bežných výdavkov vo výške 300.000 eur.

Úprava rozpočtu Mesta Púchov

Záverečný účet mesta bolo treba schváliť čo najskôr preto, aby poslanci mohli rozhodnúť o použití prebytku rozpočtového hospodárenia z minulého roku. Mestské zastupiteľstvo v ďalšom bode prerokovalo a schválilo úpravu rozpočtu mesta na rok 2018, konkrétne čerpanie fondu bežných výdavkov v celkovej výške 148.000 eur a čerpanie rezervného fondu mesta v celkovej výške 513.200 eur. Ide o nasledovné investičné akcie plánované na rok 2018:

Hoštiná – oprava miestnej komunikácie – 10.000 eur
Ihrište 4 – oprava miestnej komunikácie – 10.000 eur
Ihrište 32 – oprava miestnej komunikácie – 10.000 eur
Vieska Bezdedov – oprava detského ihriska – 20.000 eur
Nosice – oprava fasády domu smútku – 3.000 eur
Novonosická ul. – oprava miestnej komunikácie – 25.000 eur
Hoštinská ul. – oprava chodníka – 10.000 eur
Obrancov mieru 1154 – oprava odstavnej plochy – 4.000 eur
Obrancov mieru 1096 – oprava spevnených plôch – 6.000 eur
Námestie slobody – oprava miestnej komunikácie – 50.000 eur
Zábreh a Ul. 1. mája – výmena autobusových čakární – 20.000 eur
Hoštiná – rekonštrukcia domu kultúry – 20.000 eur
Ihrište – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – 42.000 eur
Vieska Bezdedov – PD rozšírenia vodovodu – 3.000 eur
Nosice – odvodnenie komunikácie – 43.000 eur
Nové Nosice – havária na Astrovej ul. – 50.000 eur
Kukučínova ul. – rekonštrukcia komunikácie – 150.000 eur
Riečna ul. – rekonštrukcia komunikácie – 150.000 eur
Cintorín Púchov – kolumbárium a oplotenie – 20.000 eur
Chodník pri Makyte – odvodnenie – 13.200 eur
Inžinierska činnosť k investičným akciám – 2.000 eur

Schválenie dotácie, vecného bremena a prenájmu pozemkov

V 3. bode rokovania poslanci schválili Plán dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou pre Mesto Púchov, ktorý predkladal poslanec C. Crkoň a vedúca oddelenia MsÚ A. Vavrová.

Vedúci oddelenia MsÚ M. Svorada predložil zastupiteľstvu na schválenie žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt „Obnova sociálnych zariadení, garáže a časti spevnených plôch budovy Hasičskej zbrojnice Púchov, Ulica požiarna č. 1245“ v celkovej výške výdavkov na projekt 53.105 eur pri spolufinancovaní z rozpočtu mesta vo výške 23.105 eur. Poslanci projekt schválili.

Nasledoval bod rokovania Predaj/kúpa, v ktorom poslanci schválili zriadenie vecného bremena cez pozemky vo vlastníctve Mesta Púchov za účelom napojenia na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriky pre stavbu čerpacej stanice Shell. Ďalej zastupiteľstvo schválilo 15-ročný prenájom pozemkov v katastrálnom území Streženice v prospech Podniku technických služieb mesta, s.r.o.

Zastupiteľstvo zvolilo prísediacich na Okresnom súde v Považskej Bystrici na funkčné obdobie 2018 – 2022 nasledovných občanov: Miroslavu Lapšovú, Antóniu Gabkovú a Ľudmilu Liptákovú.

Text a foto: Slavomír Flimmel