Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva

123

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční v stredu 24. júna 2020 od 9.00 hod. v Divadle Púchov, s programom:

1. Zloženie sľubu poslanca

2. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ Púchov

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na druhý polrok 2020

5. Správa z kontroly hospodárenia v ZŠ Gorazdova ul. Púchov

6. Návrh – VZN č. 4/2020 o určení výšky mesačných príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov

7. Návrh – VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 o miestnych daniach pre mesto Púchov

8. Návrh – VZN č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 o využívaní verejných priestranstiev na území mesta Púchov

9. Dodatok č. 2 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

10. Dodatok č. 1 – Štatút participatívneho rozpočtu

11. Zmena člena v dozornej rade v spoločnosti Autobusová doprava Púchov, a.s., MEDIAL Púchov, s.r.o. a MEDIAL TV, s.r.o.

12. Zmena členov v komisiách Mestského zastupiteľstva Púchov

13. Zmena zástupcu Mesta Púchov v radách škôl a školských zariadení

14. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – jún 2020

15. Informácia o investičných akciách Mesta Púchov

16. Predaj, kúpa

17. Nájom

18. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ

19. Rôzne

20. Interpelácie

Zdroj: MsÚ Púchov