Púchov v ENVIROMESTO 2019

70

Mesto Púchov informuje o priaznivej spätnej väzbe a ocenení v rámci projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku v súťaži ENVIROMESTO 2019.

Mesto získalo Špeciálne ocenenie spolu s mestami Považská Bystrica, Svit, Čadca, Bratislava a Liptovský Mikuláš. Ocenenie za „Osvetu, environmentálnu výchovu a spoluprácu s občanmi“ získalo za aktivity, ktoré realizovalo v rokoch 2018 – 2019. V oblasti odpadového hospodárstva, v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky, sa mestu v minulom roku podarilo zaviesť pilotný projekt zberu biologického odpadu a použitého oleja na Sedlišti. Zavedenie tohto zberu sprevádzali informačné kampane v Púchovských novinách a na sociálnej sieti mesta. Podľa princípov cirkulárnej ekonomiky, mesto taktiež prevádzkuje mestský šatník Veci za úsmev, kde občania môžu priniesť nepotrebné oblečenie, doplnky, školské pomôcky či hračky. Pri nákupe sa za tovar v obchode platí „len“ úsmevom.

Zmeny nastali aj na MsÚ, kde nahradilo nákup balenej vody podávanie vody z džbánov, a tým sa dosiahla minimalizácia odpadov. Na mestskom úrade sa  zároveň zaviedol  separovaný zber na všetkých oddeleniach, spojený s informačnou kampaňou o správnom triedení všetkých zložiek odpadov.  V rámci Púchovských novín a sociálnej siete, boli uverejnené články k správnej separácii a k nakladaniu s odpadmi.

K téme odpadov sa pridalo aj Centrum voľného času Včielka, ktoré preškolilo až 555 žiakov v rámci lektorského programu „Ekologicky v odpadovom hospodárstve“. V jednotlivých workshopoch sa žiaci venovali témam predchádzania vzniku odpadu, minimalizácii odpadu ale aj možnostiam recyklácie odpadov.

Na odpady sa nezabudlo ani vo verejných diskusiách, ktoré boli súčasťou Ekotopfilmu, konajúceho sa v septembri v rokoch 2018 a 2019. V minulom roku pribudli na Ekotopfilme i lektorské stánky o správnej separácii, v ktorých lektorovali dobrovoľníci – žiaci ZŠ Mládežnícka, zástupcovia CVČ Včielka a dobrovoľní zástupcovia z radu poslancov, pribudla tiež možnosť nakúpiť si „bezobalovo“. Účasť viac ako 800 žiakov na každom z ročníkov ukázala, že o témy ochrany životného prostredia je v Púchove skutočne veľký záujem. V súvislosti s Dňom Zeme, v roku 2019, organizovalo Mesto Púchov čistenie brehu Váhu v spolupráci s obcou Nimnica. Na spoločnej akcii dobrovoľníci vyzbierali na brehu Váhu až 50 m³ odpadu.

Za záujem a podporu od občanov, aktívne zapájanie sa do vyššie spomenutých aktivít, ale aj  do iných činností súvisiacich s ochranou životného prostredia, ktoré v článku neboli spomenuté, chceme  všetkým občanom poďakovať.  Ocenenie patri všetkým vám, ktorí ste sa akoukoľvek formou stali súčasťou týchto aktivít, a tým ukázali, že ochrana životného prostredia vám nie je ľahostajná.

Pokračovanie v aktivitách bolo plánované aj v tomto roku, situácia s COVID-19 však momentálne nedovoľuje usporiadať žiadnu z plánovaných akcií, čo nás veľmi mrzí. Veríme, že situácia s pandémiou sa čoskoro upokojí a my budeme môcť zorganizovať podujatia, na ktorých sa spolu stretneme. Napriek tejto situácií však môže každý z nás prispieť k ochrane  a zlepšeniu životného prostredia, napríklad aj takýmito jednoduchými krokmi – a zminimalizujete tak odpad:

•  Pri nákupoch nepoužívať jednorazové tašky, sáčky, a ak je to možné, snažiť sa nakupovať nebalené potraviny (napr. v prípade ovocia a zeleniny).

•  Nepotrebný textil vyhodiť do košov na textil, nie do zmesového koša. V prípade, že ide o zachovalý textil, podarujte ho niekomu, komu pomôže, alebo ho uložte do pivnice (a keď sa otvorí obchod Veci za úsmev, odnesiete ho tam).

•  V prípade, že máte kompostér, alebo v blízkosti nádobu na bio odpad, všetok biologický odpad z kuchyne umiestnite do týchto nádob. Týmto krokom minimalizujete svoj zmesový odpad, ktorý končí na skládke, až o 50%!

•  Všetok odpad separujte (plasty, kovy, sklo, textil, papier). Kartóny pred vhodením roztrhajte na menšie kúsky, fľašu či plechovicu zošliapnite – tým dosiahnete úplne vyťaženie nádob na separovaný zber.

•  Ak doma upratujete a vznikol vám elektro odpad, objemný odpad (nábytok), alebo pri prerábke (stavebný) odpad – takýto odpad naložte a dovezte na PTSM, čím zabezpečíte vytriedenie odpadu. Takýto odpad v žiadnom prípade nepatrí do zmesového odpadu, ktorý končí na skládke!

•  Pri prechádzke do prírody si pribaľte odpadkové vrece a pozbierajte odpadky (ideálne je, aby sa vyzbieraný odpad vytriedil, čím  mu dáme šancu na ďalší život, formou recyklácie).

•  Ak vidíte pri smetnom stojisku pohodený kartón, alebo iný odpad, umiestnite ho do zbernej nádoby alebo do zmesového koša.

•  Použité rúška či iné ochranné pomôcky, uložte do zmesového koša, v žiadnom prípade nie do triedeného zberu!

•  V prípade, že idete do prírody a nesiete si občerstvenie, ktoré skonzumujete, odpad si doneste domov a vyhoďte ho pri bytovom/domovom stojisku.

Veronika Hantáková, referent odpadového hospodárstva
Foto: Slavomír Flimmel