Púchovskí dobrovoľní hasiči mesta zhodnotili rok 2022

43

Dňa 4.2.2023 sa na hasičskú zbrojnicu po roku znova začali schádzať členovia zboru, aby zhodnotili celoročnú prácu za rok 2022. Výročnú schôdzu viedol predseda zboru Jozef Ridzik st. Privítal hostí: primátorku mesta Púchov Katarínu Henekovú, predsedu územného celku DPO SR Púchov Pavla Papuču, predsedu SDH Brumov ČR Vlastimíra Machača, veliteľa zboru Jaroslava Klisa a Jána Ďurčanského za partnerský zbor hasičov z Kelčova.

Schôdza začínala svojím programom podľa stanov DPO SR: voľba návrhovej komisie, ďalej správa o činnosti v hasičskom zbore, ktorú prečítal predseda, kde prácu zboru zhodnotil ako veľmi bohatú v všetkých oblastiach, ktoré zastrešujú hasiči. Ďalej sa prerokovala správa o hospodárení i revíznej komisie, správa o preventívnej činnosti, odmeňovanie členov i deti za ich športovú aktivitu, kde veliteľ zboru Michal Koukal s primátorkou mesta ocenili ich prácu. Deti za svoje výkony, Jana Rosinová s manželom Mirom Rosinom pri práci s mládežou, za 10 vernosť v hasičskom zbore Ladislav Kadlec, 50-ročnú vernosť Jaroslav Dekan a 60-ročnú vernosť Jaroslav Furo. Bod Plán úloh na rok 2023 predniesol veliteľ zboru Michal Koukal. V diskusii vystúpili primátorka Katarína Heneková, predseda územného celku DPO SR Pavol Papuča, Vlastimír Machač, Jaroslav Klis s malým darčekom pre hasičsky zbor a predseda Kelčova Ján Ďurčansky. Po jednomyseľnom odsúhlasení všetkých bodov rokovania predseda Dobrovoľného hasičského zboru mesta Púchov Jozef Ridzik st. na záver poďakoval všetkým zúčastneným, mestskému úradu, riaditeľke ZŠ Gorazdova Viere Flimmelovej za poskytnuté priestory, firme Continental Púchov za 2 percentá, ďalej sponzorovi Ing. Stanislavovi Crkoňovi – Firestop, rodičom a všetkým, ktorí podporili celý chod hasičstva v Púchove.

DHZM Púchov
Foto: Slavomír Flimmel