Rokovali poslanci mestského zastupiteľstva

110

Vo štvrtok 19. augusta 2021 sa v hlavnej sále Divadla Púchov stretli poslanci mestského zastupiteľstva na svojom piatom zasadnutí.

Rokovania sa zúčastnilo 11 poslancov, ospravedlnili sa ôsmi poslanci Emil Filo, Ivan Kubiš, Miroslav Kubičár, Daniel Lako, Rudolf Marman, Marián Mišún, Ján Riško a Milada Vargová.

Primátorka mesta Katarína Heneková po otvorení zasadnutia a schválení programu rokovania dala slovo hlavnej kontrolórke Marte Kaveckej. Tá predložila poslancom Správu č. 2/2021 z kontroly hospodárenia ZŠ Mládežnícka ul., Púchov na vybratej vzorke dokladov z roku 2020, ktorú poslanci po prerokovaní zobrali na vedomie.

V 2. bode rokovania vedúca ekonomického oddelenia Mestského úradu Púchov Lucia Pružinská predložila poslancom návrh na úpravu rozpočtu Mesta Púchov. Išlo o presuny medzi položkami v rámci schválených akcií Nosice – rekonštrukcia komunikácie Hydrocentrála, Chodník Novonosická, Rekonštrukcia cesty Ihrište, PD Realizácia parkovacích miest Obrancov mieru, Gorazdova, Komenského, Plecháč, Okružná, Pokračovanie Dvory pre grant IROP, Revitalizácia verejného priestranstva – sídlisko Sedlište, PD odbočovací pruh Hollého ul. a verejné osvetlenie Chmelinec a Horné Kočkovce. Poslanci navrhované zmeny rozpočtu schválili.

V 3. bode rokovania prednostka mestského úradu Iveta Brindzová navrhla prenájom niekoľkých nehnuteľností v prospech spoločnosti Podnik technických služieb mesta, s.r.o., ktorá spoločnosť požiadala o predĺženie doby nájmu do roku 2024. Tento návrh zastupiteľstvo neschválilo, aj keď zaň hlasovalo všetkých 11 prítomných poslancov. Nájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa schvaľuje zastupiteľstvo totiž až 3/5 väčšinou všetkých poslancov, čo predstavuje súhlas najmenej 12 poslancov.

V bode rôzne primátorka mesta Katarína Heneková navrhla zriadenie komisie k riešeniu petície vo veci problému spolužitia s rómskymi občanmi na ulici J. Smreka 485 v zložení: Lukáš Ranik – predseda, Marián Mišún, Cyril Crkoň, Ján Riško, Mário Martinko a Juraj Škripec – tajomník. Poslanci jej návrh schválili.

Posledné uznesenie, ktoré zastupiteľstvo schválilo, bol návrh prednostky mestského úradu Ivety Brindzovej na vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Púchov na spolufinancovanie výstavby 36 nájomných bytov bežného štandardu v stavbe „Prestavba a stavebné úpravy objektov A a B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové domy“, na základe Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby „Prestavba a stavebné úpravy objektov A a B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové domy“ od spoločnosti STROJSTAV, s.r.o. v sume 25.869,27 eur v roku 2021, s možnosťou čerpania aj v roku 2022.

Na zastupiteľstve primátorka mesta Katarína Heneková informovala o nadchádzajúcich významných udalostiach: ďalšie kolo očkovania proti COVID-19 v meste Púchov spoluorganizované mestským úradom sa uskutoční v prvú septembrovú sobotu a tradičný septembrový jarmok sa bude konať, avšak v netradičnej forme. Aktuálne prebiehajú odborné porady k organizácii podujatia tak, aby bol pre občanov zabezpečený kvalitný kultúrny program a zároveň boli dodržané všetky epidemiologické opatrenia.

Slavomír Flimmel