Rokovalo Združenie podnikateľov regiónu Púchov

864

Dňa 18. februára sa konalo valné zhromaždenie Združenia podnikateľov regiónu Púchov (ZPRP). Navštívili sme prezidenta združenia Doc. Ing. Vladimíra Tarabu, PhD., aby Púchovským novinám poskytol informácie o činnosti združenia.

ZPRP svoju činnosť vykonáva od roku 2003. Vytvára organizačné, materiálne a ekonomické podmienky pre presadzovanie záujmov členov združenia v rámci vykonávania podnikateľskej činnosti. Zastupuje a ochraňuje záujmy členov združenia voči iným hospodárskym, spoločenským subjektom, spolupracuje a koordinuje spoločný postup pri realizácii podnikateľských akcií väčšieho rozsahu na území SR i v zahraničí a prostredníctvom svojich zástupcov zabezpečuje styk s orgánmi verejnej správy regiónu v záujme pozitívneho ovplyvňovania jeho rozvoja. Doc. Vladimír Taraba čestnú funkciu prezidenta ZPRP prevzal v roku 2015 od svojich predchodcov Ing. Miroslava Crkoňa a Ing. Štefana Rosinu.

V objekte SISI Gardens, kde má ZPRP aj svoju kanceláriu, sa na valnom zhromaždení stretli 17 členovia združenia. Jeden člen nedávno ukončil svoje členstvo a pribudli dvaja noví členovia, takže počet členov združenia stúpol na 22. Členmi ZPRP sú zástupcovia nasledovných podnikateľských subjektov a organizácií: ROSFAMILY, s.r.o., MAKYTA, a.s., Continental Matador Truck Tires, s.r.o., Continental Matador Rubber, s.r.o., Mikona, s.r.o., Janek s.r.o., Mäsokombinát, s.r.o., Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Kúpele Nimnica, a.s., Povodie Váhu, OZ Púchov, VABA, a.s., Považská cementáreň a.s., PRIMA ZDROJ, s.r.o., Viktor Kvaššay VK-SOK, RONA, a.s., Miloš Pagáč, Fakulta priemyselných technológií Púchov, STAZU, s. r. o., Alexandra Hotel, s.r.o., Goms, s.r.o., SV Engineering, s.r.o. a Gimax servis, s.r.o.

Prezident ZPRP Doc. Ing. Vladimír Taraba, PhD.

Vo svojej správe prezident ZPRP doc. Vladimír Taraba predniesol analýzu činnosti za predchádzajúce obdobie. „Združenie venovalo hlavnú pozornosť najmä oblasti životného prostredia, kde spolupracovalo pri tvorbe nového zákona o odpadoch. Pripomienky združenia k návrhu zákona boli akceptované. Významná bola tiež spolupráca s Trenčianskym samosprávnym krajom – združenie pomáhalo riešiť problémy zdravotnej starostlivosti a dopravy. Išlo o projekt diaľničného privádzača Beluša – Lysá pod Makytou a problémy so zimnou údržbou komunikácie Lazy pod Makytou – Kohútka. Združenie tiež spolupracovalo s farnosťou Horné Kočkovce pri rekonštrukcii kaplnky“, hovorí doc. V. Taraba.

Podľa vyjadrenia prezidenta ZPRP bola diskusia na valnom zhromaždení združenia veľmi bohatá. Ako sa vyjadril doc. V. Taraba: „Hovorilo sa napríklad o vybudovaní chodníka a cyklotrasy, ktoré by spojili Dolné Kočkovce s Púchovom. Združenie niekoľkokrát rokovalo s vedením mesta Púchov, kde sme sa v uplynulom období stretli s veľkou ústretovosťou bývalého primátora Rastislava Heneka. Spolupracovali sme tiež s veľvyslanectvami Ruska a Bieloruska, s obchodnou a priemyselnou komorou v Trenčíne a Žiline. Chcel by som vyzdvihnúť aj výbornú spoluprácu s Fakultou priemyselných technológií Trenčianskej univerzity. Máme dobré družobné vzťahy s obdobným združením zo Zlína, ktoré každoročne organizuje stretnutia v Luhačoviciach.“

Združenie zvolilo svoje prezídiu – prezidentom ZPRP ostáva doc. Vladimír Taraba a tajomníkom Ing. Ján Riško, ďalšími členmi prezídia sú Ing. Anton Vatala, Ing. Miroslav Crkoň, Ing. Miroslav Stacho, Ing. Marián Vidoman. Valné zhromaždenie ZPRP sa stretáva na svojom rokovaní každé dva roky.

Slavomír Flimmel