Rozbor požiarovosti v Trenčianskom kraji za rok 2018

69

Na území Trenčianskeho kraja vzniklo v roku 2018 o 69 požiarov menej ako v roku 2017, priame škody sú nižšie o 693.290,-€ a uchránené hodnoty sú nižšie o 1.995.460,-€. Pri uvedených požiaroch došlo k usmrteniu 6 osôb, čo v porovnaní s rokom 2017 o 1 usmrtenú osobu viac, zranených osôb bolo 20, čo je tiež o 1 zranenú osobu viac, ako v roku 2017.

Z hľadiska zatriedenia do odvetvia ekonomických činností najviac požiarov vzniklo v odvetví ostatné nezatriedené a to 161 prípadov požiarov, čo predstavuje 21,12% z celkového počtu všetkých požiarov. Priama škoda bola vyčíslená na 71.135,-€. Pri týchto požiaroch boli 2 osoby usmrtené a 1 osoba zranená.

V odvetví bytové hospodárstvo vzniklo 157 prípadov požiarov, čo predstavuje 20,60% z celkového počtu požiarov. Priame škody boli pri týchto požiaroch vyčíslené na 688.270,-€. Pri uvedených požiaroch došlo k usmrteniu 4 osôb, 12 osôb bolo zranených.

V odvetví nakladanie s odpadom vzniklo taktiež 157 prípadov požiarov, čo predstavuje 20,60% z celkového počtu všetkých požiarov. Priama škoda bola vyčíslená na 31.675,-€. Pri týchto požiaroch neboli žiadne osoby usmrtené ani zranené.

V odvetví cestná doprava vzniklo 107 prípadov požiarov, čo predstavuje 14,04% z celkového počtu všetkých požiarov. Priama škoda pri týchto požiaroch bola vyčíslená na 429.470,-€. Pri požiaroch v cestnej doprave boli zranené 3 osoby, žiadna osoba nebola usmrtená.

V odvetví poľnohospodárstvo vzniklo 69 požiarov, čo predstavuje 9,05% z celkového počtu všetkých požiarov. Priama škoda pri týchto požiaroch bola vyčíslená na 159.710,-€. Pri požiaroch v poľnohospodárstve neboli žiadne osoby zranené ani usmrtené.

V odvetví lesné hospodárstvo vzniklo 33 požiarov, čo predstavuje 4,33% z celkového počtu všetkých požiarov. Priama škoda pri týchto požiaroch bola vyčíslená na 20.770,-€. Pri požiaroch v lesnom hospodárstve neboli žiadne osoby zranené ani usmrtené.

Nezistená príčina je najčastejšou príčinou vzniku požiaru a to v 122 prípadoch požiarov, čo predstavuje 16,01% z celkového počtu požiarov s priamou škodou 300.092,-€. Pri uvedených požiaroch došlo k usmrteniu 2 osôb, zranené osoby pri týchto požiaroch neboli žiadne.

Druhou najčastejšou príčinou vzniku požiaru je manipulácia s otvoreným ohňom a to v 86 prípadoch požiarov, čo predstavuje 11,28% s priamou škodou 187.780,-€. Pri týchto požiaroch nedošlo k usmrteniu osôb, zranené boli 2 osoby.

Úmyselné zapálenie neznámou osobou bolo príčinou vzniku 85 prípadov požiarov, čo predstavuje 11,15% s priamou škodou vyčíslenou na 452.970,-€. Pri uvedených požiaroch nedošlo k usmrteniu osôb, zranené boli 3 osoby.

Spaľovanie odpadu a odpadkov (mimo skládok) bola príčinou vzniku 76 prípadov požiarov, čo predstavuje 9,97%. Priame škody boli vyčíslené na 15.425,-€. Pri týchto požiaroch k zraneniu ani k usmrteniu osôb nedošlo.

Iné prevádzkovo-technické poruchy boli príčinou vzniku 58 prípadov požiarov, čo predstavuje 7,61%. Priame škody boli vyčíslené na 329.120,-€. Pri týchto požiaroch nedošlo k usmrteniu osôb, zranené boli 2 osoby.

Najviac požiarov vzniklo v sobotu – 125 prípadov požiarov (16,40%) s priamou škodou 299.645,-€, v nedeľu vzniklo 123 prípadov požiarov (16,14%) s priamou škodou 372.635,-€. Najmenej požiarov vzniklo v stredu, konkrétne 90 prípadov požiarov (11,81%) s priamou škodou 148 210,-€.

Z hľadiska formy vlastníctva majú na počet požiarovosti v roku 2018 najväčší podiel požiare v súkromnom vlastníctve a to 301 prípadov požiarov, s priamou škodou 1.095.475,-€. Pri týchto požiaroch došlo k zraneniu 15 osôb, usmrtené boli 4 osoby. V nezistenom vlastníctve, v ktorom vzniklo 223 prípadov požiarov, s priamou škodou 37.005,- €, došlo k usmrteniu 1 osoby a k zraneniu 2 osôb. Vo vlastníctve obchodných spoločností vzniklo 142 prípadov požiarov, s priamou škodou vyčíslenou na 568.170,- €. Pri týchto požiaroch došlo k zraneniu 3 osôb, usmrtené neboli žiadne osoby. V komunálnom vlastníctve vzniklo 63 prípadov požiarov, s priamou škodou 36.000,- €. Pri uvedených požiaroch došlo k zraneniu 1 osoby, pričom usmrtené osoby neboli žiadne. V štátnom vlastníctve vzniklo 16 prípadov požiarov, s priamou škodou 4.300,-€. Pri uvedených požiaroch k zraneniu, ani k usmrteniu osôb nedošlo. V družstevnom vlastníctve vzniklo 9 prípadov požiarov, s priamou škodou 96.200,-€. Pri uvedených požiaroch k usmrteniu ani k zraneniu osôb nedošlo.

Zdroj: policiasr.eu, foto: pixabay.com.