Rozlúčka s bývalým predsedom TJ Gumárne 1. mája

864

Ing. Štefan Holáka sa narodil 26.12.1932 v Makove, okres Čadca. Na Kysuciach vyrastal v skromných pomeroch, no napriek tomu už od malého chlapca bol ctižiadostivý, usilovný žiak v škole. Miloval svoj rodný kraj Kysuce, prírodu v ktorej vyrastal odmalička. Základnú školu vychodil vo Vysokej pri Makove a stredoškolské vzdelanie si dopĺňal ako učeň obuvníckej školy Turzovka, ktorú ukončil s maturitou. Vysokú školu technickú v Bratislave absolvoval v rokoch 1952-1957. Po ukončení školy dostal umiestnenku pracovať v bývalom štátnom podniku Gumárne 1. mája Púchov. Ako mladý človek bol zaradený praxovať v robotníckych pozíciách vo výrobnej sfére, kde sa zoznámil s technológiou výroby pneumatík, duší a dopravných pásov. Svojimi znalosťami a ambicióznosťou sa prepracoval do technicko–hospodárskych funkcií na ekonomickom úseku, najskôr ako vedúci oddelenia, vedúci odboru a napokon robil ekonomického námestníka.

So zápalom športovca a jeho vlastnou šikovnosťou rozvíjal športové hnutie mládeže v telovýchovnej jednote pri štátnom podniku Gumárne 1. mája Púchov, ktorej bol dlhé roky predsedom. Bol súčasťou zakladania a budovania športového areálu. Podporoval rozvoj telovýchovy a športu organizovaním rôznych športových podujatí v rámci mesta, okresu, Slovenska, ale aj medzinárodných súťaží akým bola napr. Šesťdňová motocyklová súťaž. Počas výkonu funkcií ukázal odborné a organizačné vedomosti a schopnosti, húževnatosť a pracovitosť, ktoré ho predurčili na výber do funkcie predsedu Okresného národného výboru v Považskej Bystrici v rokoch 1977–1989. Po ukončení funkcie vo verejnej správe nastúpil napomáhať ďalšiemu rozvoju obchodu v štátnom podniku Matador Púchov – na odvetnom závode INTERGUMA ako manažér obchodu, kde pracoval do odchodu na zaslúžený dôchodok.

Sviečka jeho života plápolala, vlasy šediveli, tvár pomaly vädla. Bol statočný a trpezlivo znášal svoj osud. Z dôvodu nutnej celodennej starostlivosti posledné roky života obklopený svojimi najbližšími a priateľmi strávil v Centre sociálnych služieb Chmelinec Púchov. Poznačený bolesťou z choroby sa s dôverou zveroval svojim dcéram Gabike a Renke, ktoré ho pravidelne navštevovali. Dňa 6.12.2019 sa jeho čas naplnil. Roky, ktoré mu bolo zverené prežiť medzi nami, uplynuli. Bolo ich 86 – krásny vek, počas ktorého pán Štefan videl ako sa mení doba, ako sa menia ľudia okolo neho, ako sa mení on sám. A bol toho súčasťou až do konca. Odišiel potíšku tam, kde navôkol ustal hluk sveta a on vstúpil do ticha večnosti a spomienok nás živých. Česť jeho pamiatke!

Irena Kováčiková