Škola zameraná na komplexnú prípravu profesionálov v službách a obchode

174
Deň otvorených dverí v r. 2019.

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Púchove každoročne v predvianočnom čase pripravuje svoj Deň otvorených dverí, deň, v ktorom všetci študenti i zamestnanci s hrdosťou, srdečnosťou a pohostinnosťou vítajú širokú verejnosť a hlavne žiakov 9. ročníkov a ich rodičov, aby sa predstavili a pochválili, čo všetko sa naučili, aké zručnosti si osvojili. Tento rok je veľmi skúšaným rokom pre všetkých ľudí na Zemi, naši študenti sú teraz doma a v ich škole sú len učitelia, ktorí ich vzdelávajú dištančne. Veríme, že toto obdobie všetci v najbližšej dobe prekonáme a opäť sa stretneme aj s našimi priaznivcami či novými záujemcami o štúdium na našej škole, už vo februári pripravujeme tvorivé dielne pre žiakov ZŠ.

V školskom roku 2021/2022 otvárame nasledovné študijné odbory (ukončené maturitnou skúškou) – hotelová akadémia (5-ročné štúdium), obchod a podnikanie (4-ročné štúdium), kozmetik(4-ročné štúdium), obchodný pracovník(4-ročné štúdium); učebné odbory v duálnom vzdelávaní (3-ročné štúdium) – hostinský, kuchár, kaderník, cukrár. Študenti z učebných odborov môžu pokračovať po vyučení a doplniť si maturitu v nadstavbovom štúdium (2-ročné štúdium) – spoločné stravovanie, vlasová kozmetika.

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Púchove je modernou školou, ktorá vie svojich žiakov profesionálne pripraviť do života tak, aby sa uplatnili na slovenskom trhu práce a úspešne konkurovali i odborníkom v zahraničí. Čo záujemcom o štúdium naša škola ponúka? Štúdium v systéme duálneho vzdelávania, moderné učebne odborného výcviku, počítačové odborné učebne, pravidelnú účasť na celoslovenských súťažiach, účasť na odborných zahraničných stážach v rámci projektov, možnosť získať barmanský a baristický certifikát, športové súťaže, stravovanie v školskej jedálni, prácu v rôznych záujmových krúžkoch, výhodnú polohu školy v centre mesta, cukráreň a kaderníctvo Akadémia v areáli školy… a predovšetkým tvorivú atmosféru, v ktorej sa žiaci naučia profesionálne využiť nadobudnuté vedomosti a zručnosti, aby ich raz mohli uplatniť vo svojom pracovnom živote.

Adriana Pavlacová, SOŠOS Púchov