Ukončenie prác na rekonštrukcii dopravnej infraštruktúry na Dvoroch

479

V piatok 25. augusta zástupcovia mestského úradu vedení viceprimátorom Romanom Hvizdákom prevzali od dodávateľa Strabag s.r.o. Bratislava ukončené dielo Dopravná infraštuktúra Dvory V.

Zrealizovaná stavba, ktorá pozostáva z cestnej komunikácie, priľahlých parkovacích plôch, chodníka pre peších, cyklochodníka s mestským mobiliárom je ukončením dopravnej infraštruktúry tejto lokality. V ďalšej etape má mesto snahu pripraviť projekty s doplnením vnútroblokových priestorov, na ktoré bude možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky z Operačného programu Životné prostredie.

Novinkou nielen v tejto lokalite ale aj v rámci celého mesta je umiestnenie veľkoobjemových polozapustených nádob na komunálny odpad, čím sa podarí lepšie využiť priestor zberného miesta a súčasne zvýšiť jeho estetický vzhľad a čistotu. Veľká kapacita týchto nádob umožňuje predĺženie zvozového intervalu a zníženie nákladov na zvoz.

Zároveň realizáciou pribudla aj nová časť mestskej zelene v rozsahu výsadby vyššej zelene – okrasných drevín v deliacom zelenom páse s podsadbou nízkej krovitej zelene. Doplnené mobilné kvetináče s vysadenými ozdobnými krami, trvalkami a trávami, ktoré vytvoria prirodzenú zelenú izolačnú plochu parkovísk od susedného bytového domu, prispejú k spríjemneniu prostredia dokončenej komunikácie.

S dodávateľom diela firmou Strabag s.r.o. Bratislava mesto uzavrelo zmluvu s účinnosťou od 17.5.2017. Termín na ukončenie prác (120 dní) sa podarilo dodržať. Spolupráca s dodávateľom prác bola podľa slov predstaviteľov mestského úradu veľmi dobrá a profesionálna. Samozrejme, počas realizácie sa riešili aj nepredpokladané problémy, napríklad s nepredpokladanými zvyškami neživých inžinierskych sietí, betónovými zvyškami podzemných konštrukcii. Tieto problémy však nespôsobili odklad termínu ukončenia realizácie prác a ani nárast ceny za dielo.

Plánovanú suma za dielo v rozpočte mesta 154.000 eur sa podarilo verejnou súťažou znížiť na 122.000 eur. Konečná cena za dielo, zohľadňujúca práce naviac je 128.015 eur. Práce naviac predstavujú osadenie podzemného kontajnera na odpad, vrátane úpravy priľahlej plochy dlažbou a zelenou úpravou dotknutej plochy. Taktiež bola naviac dláždená priľahlá plocha chodníka v súčinnosti so susediacim spoločenstvom vlastníkov bytových a nebytových priestorov, každý v podiele podľa katastrálnej výmery vlastníctva plochy a s cenou za materiál a práce, vysúťaženou pre základné dielo.

Piatkovej akcie sa zúčastnili okrem zástupcov firmy Strabag s.r.o. viceprimátor mesta Roman Hvizdák, poslanec Miroslav Bučko a pracovníci oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia mestského úradu so svojim vedúcim Miroslavom Svoradom a architektkou mesta Danielou Šicovou. Viceprimátor R. Hvizdák vo svojom príhovore poďakoval všetkým pracovníkom mestského úradu, ktorí zabezpečovali túto akciu. Vyzdvihol dobrú spoluprácu s dodávateľom diela a na záver povedal:
„Máme mladé, moderné mesto s veľkou históriou. Súčasné vedenie mesta chce prispieť k modernizácii a skrášlení Púchova. Dôležité je tiež pripomenúť, kto sa o túto akciu zaslúžil. Bol to primátor Rastislav Henek, ktorý zhruba pred rokom prišiel s projektom rekonštrukcie Dvorov pred poslancov mestského zastupiteľstva. My poslanci sme ho podporili a dnes sa všetci môžeme tešiť z pekného výsledku, ktorý máme pred sebou.“

Slavomír Flimmel, zdroj: oddelenie výstavby MsÚ